Studie- og ordensregler

 

Nedenfor finder du et opsummerende uddrag af Svendborg Gymnasiums officielle studie- og ordensregler. Du kan læse det fulde dokument ved at klikke på + nederst på siden.

Vi forventer, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn og respekt for hinanden og undervisningen. Selvom vi har tiltro til den enkeltes sunde fornuft, har vi udviklet en række regler for god skoleadfærd. Sådan sikrer vi en fælles forståelse af de krav, den enkelte må forventes at efterleve.

Studieregler
Undervisningen placeres normalt i tidsrummet 8:05 – 15:30 (undtagelsesvist til 17:15).

Elever på Svendborg Gymnasium forpligter sig til aktiv deltagelse. Det betyder, at man møder til undervisningen og deltager i fælles- og studievejledningstimer, selvstændigt arbejde, virtuel undervisning samt ekskursioner. Tilstedeværelse bliver registreret i starten af hvert modul.

Al brug af computer og mobil i undervisningen skal i øvrigt være studierelateret.

Oprydning
Overordnet forventer vi, at alle med tilknytning til skolen hjælper til med at holde fællesarealerne rene og ordentlige.

Stole sættes op, service placeres på afrydningsborde og affald smides ud. Skolen er alles fælles ansvar.

Rygning
Vi tillader ikke rygning på skolens arealer. Det gælder både indendørs og udendørs. Loven om de røgfri miljøer er ufravigelig, og kan derfor heller ikke omgås ved særlige lejligheder (fx skolefester). Enhver overtrædelse af forbuddet betragter vi som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der i værste instans kan føre til bortvisning.

Alkohol
Svendborg Gymnasium ønsker i øvrigt at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug.

På skolen gælder derfor følgende:

 • Ingen må møde påvirket af alkohol eller andre former for rusmidler
 • Alkohol må udelukkende udskænkes til skolens fester (max 5%)
 • Alkohol udskænkes ikke til berusede personer
 • Der udskænkes ikke alkohol til personer under 16 år

Ordensregler

Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn og respekt for hinanden og undervisningen.

Alle forventes at optræde ansvarsbevidst såvel på som uden for skolen.


Skolens regler for orden og samvær gælder både på og uden for skolen, også i elevens fritid i sammenhænge, der kan identificere vedkommende med skolen.

Alle rydder op efter sig både i fællesarealerne og i klasselokalerne. Stole sættes op, når holdet forlader lokalet.

Kantinen er baseret på selvbetjening og selvoprydning. 

Rygning: det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.

For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning af skolen.

Svendborg Gymnasium ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Derfor er den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens områder, medmindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. 

Alkohol og rusmidler – supplerende regler

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler
 • Alkohol må udelukkende udskænkes ved skolens fester og kun med en alkoholprocent på max 5 %, og bordvin ved særlige arrangementer.
 • Der udskænkes ikke alkohol til berusede personer; disse kan bortvises fra arrangementet.
 • Der udskænkes ikke alkohol til personer under 16 år.


På studierejser, ekskursioner og i forbindelse med anden undervisning uden for skolen er det ikke tilladt at indtage øl, vin eller spiritus: under ud- og hjemrejse og under afvikling af undervisningen/programmet.

Indtagelse af øl, vin og spiritus er i fritiden på disse ture kun tilladt i begrænset omfang. Man må ikke bringe sig selv og andre i fare, ikke genere andre ved støjende adfærd, og man skal være i stand til at følge dagens program. I øvrigt skal lærernes anvisninger og/eller grænser respekteres. Lærerne kan helt forbyde indtagelse af alkohol på studierejser, ekskursioner og ved anden undervisning, når særlige forhold taler herfor. Dette aftales inden afrejsen. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre hjemsendelse for egen regning. 

Opholdsarealer

Hver klasse har ansvar for den tildelte garderobe. Stolene i aulaen og kantinen skal sættes op  efter endt brug. Der er selvoprydningspligt, hvilket betyder, at kopper, tallerkener og bestik skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald, papir mv. skal smides i skraldespandene. Flasker afleveres i kantinen.  

Undervisningsarealer 

(klasselokaler, bibliotek og åbne arbejdsområder): Eleverne har pligt til at sætte stolene på plads, inden de forlader lokalet/området. Det er elevernes og lærerens fælles ansvar, at der er ryddet op, når man forlader lokalet/området. Overtrædes reglerne, kan man drages til ansvar; der kan kræves erstatning for eventuelle ødelæggelser, og man kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller udelukket fra undervisningen i indtil 10 skoledage på et år. I grove tilfælde kan der blive tale om bortvisning (§ 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser)

Parkering 

Cyklerne skal parkeres i cykelkælderen eller på cykelparkeringspladserne Elever og lærere har - fælles og individuelt - ansvar for at værne om såvel skolens materielle som ikke-materielle værdier og miljø.   

Bilerne skal parkeres på de dertil indrettede p-pladser.

Skolen forbeholder sig ret til at fjerne ulovligt parkerede køretøjer.

Studieregler

Aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og kl. 15.30 (undervisningen kan dog slutte kl. 17.15)

Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer, der forlænger den skemalagte undervisning herudover, vil blive varslet mindst to uger i forvejen.

Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen.

Det indebærer, at eleverne har pligt til:

 • fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • dettagelse i fællestimer og i studievejledningstimer
 • deltagelse i anden forlagt undervisning, fx selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, som er planlagt som en del af undervisningen
 • deltagelse i ekskursioner


Af hensyn til sammenhængen i undervisningen skal alle holdets elever deltage i ekskursioner. I tilfælde at evt. fritagelse, som skal godkendes af skolens ledelse, udarbejdes i stedet en opgave inden for det pågældende emneområde.

Eleverne har pligt til at møde velforberedte til undervisningen og til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Opgaverne skal godkendes mht. omfang og kvalitet. Det betyder, at eleven skal have ydet en indsats for at løse opgaverne, og eleven skal selv have udarbejdet opgaven.

Brug af computer i undervisningen skal være undervisningsrelateret.

Afskrift, herunder downloadning fra nettet, uden kildeangivelse opfattes som snyd. 


Prøver og eksaminer

Eleverne har pligt til at deltage i årsprøver, terminsprøver o.l.

Hvis man udebliver fra terminsprøver og/eller årsprøver af anden årsag end sygdom, har man ikke krav på at rykke op i næste klasse.

I tilfælde af sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksaminer skal man fremsende eller aflevere lægeerklæring samme dag. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.

Eleverne har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, som findes på UVM’s hjemmeside og i de retningslinjer, skolen udarbejder, fx med hensyn til brug af edb-udstyr. 

Tilstedeværelse

Der er i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte grunde til fravær.

Elevernes tilstedeværelse registreres ved starten af hvert modul.

Manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver registreres løbende.

Eleverne har pligt til at melde fravær og fraværets årsag til skolen. Dette sker via skolens intranet.

Planlagt fravær (fx session) skal meddeles skriftligt til administrationen i god tid.

Ved sygdom af kortere varighed (højst 3 dage) meddeles dette straks via skolens intranet ved sygdommens ophør.

Sygdom af længere varighed (over 3 dage) meddeles også via skolens intranet med en orientering om forventet tilbagekomst.

Hvis man ikke har adgang til intranet, meddeles fravær med begrundelse skriftligt til administrationen.

Lægeerklæring kan kræves ved hyppige sygdomsperioder eller ved sygdom, der varer mere end 1 uge. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.

Elever, der ikke kan opfylde kravet om aktiv deltagelse i undervisningen, kan efter konkret vurdering blive fritaget for de dele af undervisningen, eleven ikke kan deltage i eller blive helt fritaget. Det gælder f.eks. faget idræt.

Hvis en elev er fraværende pga. sygdom, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde sygeundervisning i det omfang, det i praksis kan lade sig gøre.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. 

I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

Den enkelte elev har adgang til at følge registreringen af sit eget fravær på skolens intranet og har mulighed for at afgive bemærkninger til registreringen over for den ansvarlige uddannelsesleder.  

Sanktioner og procedure ved håndtering af overtrædelse af studiereglerne

Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærerteam, studievejleder og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser.

Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studiereglerne, kan én af følgende sanktioner iværksættes:

 

 • pædagogisk tilrettevisning
 • udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • midlertidig udelukkelse fra undervisningen indtil 10 skoledage på et år (tæller som fravær)
 • henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
 • fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
 • bortvisning


Forud for en sanktion gives normalt en skriftlig advarsel. 

Hertil kommer, at eleven i tilfælde af studieinaktivitet vil miste retten til SU ifølge bekendtgørelsen om SU (gælder for elever over 18 år).

For hver af de nævnte reaktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt dels om fraværets omfang og dels om skolens reaktion herpå. 

Oprykning i næste klasse

En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, herunder standpunktskarakterer (årskarakterer) og prøvekarakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan eleven nægtes oprykning til næste klasse, hvis det skønnes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på det pågældende klassetrin. En elev, skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af skolens ledelse.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udmeldes af skolen. 

Klageadgang

Elever (og forældrene, hvis eleven er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordens- og studiereglerne eller med hensyn til oprykning. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videre sendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge.
En skriftlig advarsel opfattes ikke som en sanktion og kan derfor ikke give anledning til en klage.  

Elevgruppen i RUSK på Svendborg Gymnasium ønsker at skabe en god alkoholkultur for alle elever på gymnasiet, hvor vi vil prøve at gøre gymnasiets arrangementer mindre afhængige af alkohol. For at kunne gøre dette, ønsker vi blandt andet, at der ved arrangementer på Svendborg Gymnasium altid vil være større fokus på og mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, vi vil lave en årlig fest uden alkohol samt i introugen gøre alle elever opmærksomme på RUSKs hjemmeside. Derudover ønsker vi, at man som elev på Svendborg Gymnasium kan føle sig tryg ved at kontakte en lærer, studievejleder eller et medlem fra RUSK, hvis man føler, at man har behov for hjælp.

Elevgruppen i RUSK har derfor, i samarbejde med Svendborg Gymnasium, udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal skabe de bedste rammer for de elever, hvor vi ønsker at kunne danne et trygt og godt miljø – både i dagligdagen og til skolens arrangementer. Politikken er formuleret af eleverne i RUSK, med godkendelse af ledelsen.

Rusmiddelpolitik

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler indenfor undervisningstiden.
 • Alkohol udskænkes kun ved skolens fester med en alkoholprocent på op til 5 % (bordvin ved særlige arrangementer).
 • Hvis festudvalgets medlemmer mener, at man under en DUSK-fest er for beruset til at indtage mere alkohol, kan de vælge ikke at udskænke alkohol.
 • Hvis der udvises aggressiv opførsel ved skolens arrangementer, bliver man smidt ud. - Der udskænkes kun alkohol til elever over 16 år. - Der skal være synligt vand til DUSK-fester.
 • Fokus på alkoholfrie drikke. Rusmidler under studierejser og andre ekskursioner

Svendborg Gymnasiums regler for orden og samvær gælder også på studieture og ekskursioner. Holdningen bag disse regler er, at den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

 

Generelt:

 • Eleverne har pligt til at deltage aktivt i studierejsens og ekskursionens aktiviteter.
 • Eleverne skal altid færdes sammen i grupper på mindst 3.
 • Eleverne skal være hjemme på hotellet/vandrehjemmet senest kl. 24
 • Man skal til enhver tid vise respekt for den lokale kulturs normer.
 • Lærerens anvisninger og grænser skal respekteres

 

Det er ikke tilladt at indtage øl, vin, spiritus eller andre rusmidler på turen

 

Den sidste aften kan det efter aftale med læreren være tilladt at indtage alkohol i begrænset omfang:

 • Man skal til enhver tid følge gældende regler i rejselandet og evt. særregler på hotellet/vandrehjemmet.
 • Man må ikke bringe sig selv eller andre i fare eller genere andre ved støjende eller på anden måde hensynsløs adfærd
 • Man må ikke møde uarbejdsdygtig eller beruset op til studieturens aktiviteter

 

Overtrædelse af ovenstående regler medfører hjemsendelse for egen regning

 

Baggrund

Svendborg Gymnasiums etiske kodeks omhandler de retningslinjer, der gælder for brug af sociale medier og billeddeling, og er et supplement til skolens studie-ordensregler.

Kodekset er udarbejdet i samarbejde med elever, lærere og ledelse og på baggrund af materiale fra Datatilsynet og Undervisningsministeriet.

 

Sociale medier/intranet

Mobning/chikane i skoletiden

Alle bør tænke over, hvad de skriver på de sociale medier. Hvis en elev føler sig krænket, bør personen gøre opmærksom på, at hans/hendes grænser er blevet overskredet. Det er forskelligt, hvornår noget opleves som chikane, og den enkelte er derfor nødt til at gøre opmærksom på, hvis man føler sig støt. Alle bør opføre sig ordentligt, holde en god tone og respektere hinanden, og det er et fælles ansvar at gøre opmærksom på det, hvis ikke det sker.

 

Humor
Der skal være plads til at lave sjov, men det skal være tydeligt, at det er en joke. Ens venner forstår muligvis godt ens humor, men det er ikke sikkert andre gør. Det er derfor vigtigt at vurdere situationen og tænke, før man skriver eller taler.

 

Uden for skoletid
Konflikter uden for skolen er som udgangspunkt ikke skolens ansvar, men kan dog være det afhængigt af situationen. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, så er det skolens ansvar at bidrage med en løsning på problemet. Der er altid mulighed for at henvende sig til ledelsen, hvis man føler sig krænket eller dårligt behandlet.

 

Deling af billeder og video

Fotografering og videooptagelser

Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra gymnasiet og de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder også i forbindelse med fester og cafeer.


Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke.

 

Situationsfornemmelse og respekt
Man bør som udgangspunkt kun tage og dele billeder af dem, man kender. Hvis man tager billeder af elever, skal man spørge om tilladelse og respektere svaret. Det må ikke være for at gøre grin med eller håne andre. Man bør behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Man kan først vide, om den anden part er indforstået med et oplæg eller billede, når man har fået samtykke. Hvis der hersker nogen form for tvivl, så spørg vedkommende. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

”Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således være harmløse.” Kilde: Datatilsynet

 

Skoletiden

Billeder taget på skolen må gerne deles, når der er givet accept fra skolen / de medvirkende.

”Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer” Kilde: Datatilsynet

 

Dette kræver et respektforhold mellem fotograf og omgivelserne. Det forventes, at fotografen har situationsfornemmelse, og tager hensyn til de personer, der portrætteres på billedet. Det er helt legalt at sige fra, og fotografen skal respektere dette. Billeder der kan virke stødende eller nedgørende over for modellen, må ikke deles. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til fotografen. Hvis det er angående offentliggjorte billeder fra skolens side, skal man henvende sig i administrationen.

 

Lærer/elev forhold

Billeder, der portrætterer en lærer, må som nævnt ikke deles uden samtykke.

Lærer og elever skal have indbyrdes respekt over for hinanden, og der skal være en god tone mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at lærere og elever er respektfulde og konstruktive ved kritik og ved evalueringer.

 

Fester

Billeder fra DUSK fester må deles, hvis de portrætterede giver accept, og igen forventes det, at fotografen overvejer situationen, og ikke deler billeder der kan være ubehagelige og fremvise dårlige episoder.

 

”Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.” Kilde: Datatilsynet

 

Det er DUSK, der har ansvaret for at festbilleder, der offentliggøres på de skoleredigerede sociale medier, stemmer overens med reglerne. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til DUSK.

 

Facebookgrupper

Det er i orden at skrive om andre i Facebook-grupper, hvis indholdet er sobert. Dette gælder både lærere og elever. Dog afhænger det af indholdet i opslaget, og det er gruppe-administratoren, der skal tage ansvar for at fjerne stødende opslag og holde en god tone. Nedladende og diskriminerende oplæg betegnes som chikane.

 

Sanktioner
Brud på det etiske kodeks eller andre af skolens studie-ordensregler medfører sanktion (jvf. skolens studie-ordensregler).

 

En fælles indsats

Et kodeks kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på skolen om, hvad der er god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på skolen, udenfor og på de sociale medier. Det gælder også i forbindelse med elevstyrede sammenhænge som Baenk, julecabarét, musical etc. For at skabe og vedligeholde et godt miljø bør alle behandle hinanden ordentligt, uanset det indbyrdes forhold, og det er et fælles ansvar at reagere, hvis ikke der bliver levet op til det. Det er vigtigt at bakke op om og opretholde de vedtagende reglementer i dette kodeks for at sikre en god trivsel på skolen.

Vi forventer, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn og respekt for hinanden og undervisningen.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere