Optagelse

Kommunikation

 

Al kommunikation fra Svendborg Gymnasium foregår digitalt til elevernes digitale postkasse.


Persondataforordningen


Som dataansvarlig skal vi som skole orientere elever og forældre om, at  personoplysninger behandles i overensstemmelse med den nye persondatalov under hele elevens skolegang. Læs mere herUnderretning om indsamling af personoplysninger

Uddannelsesplanen 

Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen, som UU eller den frie skole har ansvaret for, bliver til det ansøgningsskema, som skal sendes til den uddannelsesinstitution, som du har valgt som din 1. prioritet. Bemærk at du desuden også skal anføre 2. og 3. prioritet.


Uddannelsesparathedsvurdering 

 

Uddannelsesparathedsvurdering er en vurdering af din uddannelsesparathed. Vurderingen foretages af UU-vejlederen i samarbejde med skolen – eller den frie skole eller efterskole, der har ansvaret for uddannelsesplanen. En fri- eller efterskoles vurdering, at en elev er ikke-uddannelsesparat skal videresendes til UU-centret i din hjemkommune, der foretager en ny vurdering. Dine forældre (eller du, hvis du er 18 år) kan generelt forlange UU-centrets vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig.

Du skal være anset for uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan dine forældre (eller du, hvis du er 18 år) anmode om, at den søgte uddannelsesinstitution foretager en ny vurdering af din uddannelsesparathed. Anmodningen fremsendes gennem UU-centret i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen.

 

 

Optagelse på STX:

 

For at kunne blive optaget i gymnasiet skal du have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Desuden skal du:

 1. Du skal have afsluttet 9. klasse eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 2. Du skal have søgt optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 3. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis du har haft dette som tilbudsfag, og hvis prøven er blevet udtrukket for dig.
 4. Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.Du skal have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk.
 5. Hvis du søger om optagelse efter 10. klasse på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole, en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole, er det tillige en betingelse for at have retskrav på optagelse, at du i 10. klasse har modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter har aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasse-prøver i disse fag. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i disse fag, skal du aflægge både de mundtlige og de skriftlige prøver.

NB: Det gælder generelt, at retskravet om optagelse bortfalder, hvis du alligevel ikke aflægger de krævede prøver. Hvis du på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de krævede prøver, skal du ikke af denne grund til obligatorisk optagelsesprøve, men skal i stedet aflægge den eller de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver. 

 

Optagelse på det 2-årige HF:

 

Hvis du går i 9. klasse:

 

 Du kan optages på hf direkte fra 9. klasse.

Kravene til dig er, at du har...

 • Søgt om optagelse i forlængelse af 9. klasse
 • opnået gennemsnitskarakteren 4,0 i folkeskolens afsluttende prøver
 • Vurderet uddannelsesparat
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses prøver

Hvis du går i 10. klasse:

 

For at blive optaget i hf skal du have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Desuden skal du:

 1. Du skal have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven, eller have gennemført en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse,
 2. Du skal søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse,
 3. Du skal have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del, i alle tre fag,
 4. Du skal aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10.klasse eller have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i fysik/kemi efter 10.klasse,
 5. Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) fra 5 til mindst 9. klasse

Hvis du er gået ud af skolen:

Hvis du ikke kommer direkte fra 10. klasse måske har du været ude at arbejde efter folkeskolen eller foretaget dig andet så gælder der andre regler for optagelse til hf. Så kan du optages ud fra rektor`s vurdering af dine karakterer, dine faglige, personlige og sociale kompetencer, fra anden forudgående undervisning, udtalelser om dine kvalifikationer fra en institution eller arbejdsgiver, en samtale eller optagelsesprøve. Om du skal til en optagelsesprøve vurderer den søgte skole.

NB: Retskravet om optagelse bortfalder, hvis ansøgeren alligevel ikke aflægger de krævede prøver.

 

Optagelse efter konkret vurdering – Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver:


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):


En ansøger til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en ny uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med en ledelsesrepræsentant/vejleder.

Den faglige prøve ligger i dansk, engelsk og matematik samt i enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog tysk (eller fransk hvis man har haft det sprog i grundskolen i stedet for tysk). Ansøgere til hf prøves dog ikke i 2. fremmedsprog, og ansøgere til stx prøves i enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog afhængigt af hvilken studieretning, man foreløbigt har tilkendegivet af ønske.

Prøven består af en række spørgsmål som besvares ved en af skolens computere.

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.


Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)
:


En ansøger til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

Der prøves i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog. Prøven i fagene afvikles elektronisk og består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere, efterfulgt af en samtale med en ledelsesrepræsentant/vejleder.


Fælles for prøverne (UPV og OOP)
:

Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige del-prøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

Ansøgere til den to-årige hf-uddannelse skal aflægge delprøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi ligger på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre-årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på den to-årige hf-uddannelse, gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den to-årige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner.

Efter prøverne foretager vi en helhedsvurdering af din præstation, og resultatet sender vi pr. brev til din digitale postkasse.

Resultatet af prøverne sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.

 

Fordeling:

Optagelsesbekendtgørelsen (principper for fordeling af optagne ansøgere mellem skolerne fremgår af kapitel 10 og klagemuligheder af kapitel 12)

Optagelse.dk:

Link til http://www.optagelse.dk/

Du er velkommen til at maile til skolen: post@svendborg-gym.dk, eller du kan ringe på:
6321 3141 for at få flere informationer eller svar på dine spørgsmål.

 

Med en HF eller STX fra Svendborg Gymnasium står du stærkt, når du skal vælge kort eller lang videregående uddannelse.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere