Studie- og ordensregler

Nedenfor finder du Svendborg Gymnasiums studie- og ordensregler. 

Den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke. 

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn overfor hinanden og undervisningen i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

Alle forventes ved optræde ansvarsbevidst såvel på som uden for skolen. Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Denne holdning ligger til grund for studie- og ordensreglerne. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidigt hensyn overfor hinanden og undervisningen i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Svendborg Gymnasium.  

1. Undervisning
Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen.
Det indebærer, at eleverne har pligt til: 

1. at møde frem til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen

2. at deltage i fællestimer og i vejledningstimer

3. at deltage i anden undervisning, fx selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, som er planlagt som en del af undervisningen

4. at deltage i ekskursioner og ved evt. fritagelse godkendt af skolen, udarbejdes i stedet en opgave inden for det pågældende emneområde

5. at aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver rettidigt uden snyd

6. at deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver o.l.

Ved virtuel undervisning gælder følgende regler:

1. Eleverne skal have deres kamera og mikrofon tændt
2. Undervisningen skal foregå ved et bord (og ikke i sengen)
3. Eleverne skal være iført almindelig påklædning som ved fysisk fremmøde på skolen

 
Hvis disse krav ikke følges, vil eleven blive ført fraværende. 
Virtuel undervisning er en aktivitet forbeholdt klassen og er ikke en offentlig aktivitet (dvs. hverken forældre eller andre skal overvære den virtuelle undervisning).

Brug af computer, mobiltelefon o.l. i undervisningen skal være undervisningsrelateret. Mobiltelefoner skal placeres i telefonrammen, som står på katederet, så du ikke bliver forstyrret af den i undervisningen.


2. Tilstedeværelse
Der er i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte grunde til fravær. 
Elevernes tilstedeværelse registreres i hvert modul og anden undervisning, som eleven har mødepligt til. Manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver registreres løbende.
Eleverne har pligt til at melde fravær og fraværets årsag til skolen. Dette sker via Lectio. Her har den enkelte elev adgang til at følge registreringen af sit eget fravær og har mulighed for at afgive bemærkninger til registreringen over for den ansvarlige studievejleder og/eller uddannelseschef.  

Planlagt fravær skal meddeles til administrationen i god tid.

Al fravær skal angives med en fraværsårsag i Lectio.

Lægeerklæring kan kræves ved hyppige sygdomsperioder eller ved sygdom, der varer mere end 1 uge. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.
Elever, der ikke kan opfylde kravet om aktiv deltagelse i undervisningen, kan efter lægeerklæring blive fritaget for de dele af undervisningen, eleven ikke kan deltage i eller blive helt fritaget. Det gælder f.eks. faget idræt.
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde sygeundervisning i det omfang, det i praksis kan lade sig gøre.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. 
I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.


3. Sanktioner og procedure ved håndtering af overtrædelse af studiereglerne

Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærere, vejleder, administration og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser.

Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studiereglerne, kan én af følgende sanktioner iværksættes:

1. pædagogisk tilrettevisning/betinget sanktion

2. forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel

3. tilbageholdelse i op til et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel (eleven skal aflevere genstanden til institutionen)

4. hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter

5. midlertidig udelukkelse fra undervisningen indtil 10 skoledage på et år (tæller som fravær)

6. indgåelse af en studiekontrakt

7. henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller flere fag på det pågældende klassetrin

8. fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag

9. bortvisning


Forud for en sanktion gives normalt en skriftlig advarsel. 
Hertil kommer, at eleven i tilfælde af studieinaktivitet vil miste retten til SU ifølge bekendtgørelsen om SU (gælder for elever over 18 år).

Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået eller tilskyndet til snyd o. l. uretmæssig adfærd, bortfalder normalt ikke.

For hver af de nævnte reaktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år, orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt dels om fraværets omfang og dels om skolens reaktion herpå.  

Midlertidig hjemsendelse
Rektor kan beslutte at en elev sendes midlertidigt hjem eller har begrænset adgang til institutionen eller undervisningen mens en sag undersøges nærmere.

4. Prøver og eksaminer
Hvis man udebliver fra terminsprøver og/eller årsprøver af anden årsag end sygdom, har man ikke krav på at rykke op i næste klasse.
I tilfælde af sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksaminer skal man fremsende eller aflevere lægeerklæring samme dag. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.
Eleverne har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, som findes på UVM’s hjemmeside og i de retningslinjer, skolen udarbejder.

Snyd ved prøver (såvel officielle som termins- og årsprøver) vil blive betragtet som brud på studiereglerne og vil blive sanktioneret.Eksaminanden vil blive bortvist fra prøven eller blive tildelt karakteren -3 (minus tre), hvis eleven i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
Snyd ved aflevering af skriftlige opgaver i dagligdagen opfattes på samme vis som snyd ved prøver, og der vil blive sanktioneret efter samtale med eleven.

5. Oprykning i næste klasse
En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståelseskravet, dvs. har opnået mindst 2,0 i et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Skolen medregner elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt for første skoleår karaktererne i de afsluttende interne prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.
En elev, skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af skolens ledelse. 
En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udmeldes af skolen.  

6 .Ordensregler
Elever og lærere har - fælles og individuelt - ansvar for at værne om skolens materielle værdier og miljø.  

Undervisningslokaler:

Eleverne har pligt til at sætte stolene på plads, inden de forlader lokalet. Det er elevernes og lærerens fælles ansvar, at der er ryddet op, når man forlader lokalet/området. Overtrædes reglerne, kan man drages til ansvar jf. sanktioner.

Der må ikke spises i klasselokalerne. 

Fællesområder:

Alle har pligt til at rydde op efter sig i fællesområderne. Stolene i aulaen og kantinen skal sættes op efter endt brug. Der er selvoprydningspligt, hvilket betyder, at kopper, tallerkener og bestik skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald, papir mv. skal smides i skraldespandene. Flasker afleveres i kantinen.  

Kantinen er baseret på selvbetjening og selvoprydning.  

6.1 Ryge- og snusforbud
Svendborg Gymnasium er røgfrit, hvilket betyder, at elever og ansatte ikke må ryge på skolen, ligesom man heller ikke må forlade skolens område og ryge i skoletiden. Det gælder også i tilknytning til skolearrangementer.

Politikken gælder for alle typer af rygning, snus og tyggetobak, herunder også E-cigaretter. Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse, hvis man oplever brud på reglen.

Sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om røgfri undervisningstid 

1. Eleven får en mundtlig advarsel af uddannelseslederen og reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Overtrædelsen registreres i Lectio.

2. Eleven får en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i Lectio.

3. Eleven indkaldes til samtale med rektor med henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage.

4. Eleven bortvises permanent fra skolen. 

 

6.2 Alkohol og rusmidler
Svendborg Gymnasium ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Til dette formål er der udarbejdet en rusmiddelpolitik der skal skabe de bedste rammer for eleverne og danne et trygt og godt miljø – både i dagligdagen og til skolens arrangementer.

Nedenstående politik er udarbejdet af repræsentanter fra henholdsvis elevrådet og ledelsen: 
 

1. Eleverne må ikke være påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler indenfor undervisningstiden.

2. Alkohol udskænkes kun ved skolens fester med en alkoholprocent på op til 5 % (vin ved særlige arrangementer).

3. Hvis festudvalgets medlemmer mener, at man under en fest er for beruset til at indtage mere alkohol, kan de vælge ikke at udskænke alkohol.

4. Der skal være synligt vand til alle fester og i det hele taget være fokus på alkoholfrie drikke. 6.3 Rusmidler under studierejser og andre ekskursioner

Svendborg Gymnasiums regler for orden og samvær gælder også på studieture og ekskursioner. Holdningen bag disse regler er, at den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

 

Generelt:

1. Eleverne har pligt til at deltage aktivt i studierejsens og ekskursionens aktiviteter, ligesom man ikke må møde uarbejdsdygtig eller beruset op.

2. Eleverne skal altid færdes sammen i grupper på mindst 3.

3. Eleverne skal være hjemme på hotellet/vandrehjemmet senest kl. 24.

4. Man må ikke bringe sig selv eller andre i fare eller genere andre ved støjende eller på anden måde hensynsløs adfærd.

5. Man skal til enhver tid følge gældende regler i rejselandet og evt. særregler på hotellet/vandrehjemmet.

6. Det er ikke tilladt at indtage øl, vin, spiritus eller andre rusmidler på turen.

7. Man skal til enhver tid vise respekt for den lokale kulturs normer.

8. Lærerens anvisninger og grænser skal respekteres.

Den sidste aften kan det efter aftale med læreren være tilladt at indtage alkohol i begrænset omfang.

Overtrædelse af ovenstående regler medfører hjemsendelse for egen regning.

 

6.4 Retningslinjer og beredskabsplan ved en situation med mulige seksuelle krænkelser eller krænkende handlinger.
Undervisningen på Svendborg Gymnasium skal foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlig måde if. lov om undervisningsmiljø, og der er her på gymnasiet en nultolerance overfor krænkende adfærd såvel fysisk som verbalt – seksuel chikane accepteres under ingen omstændigheder uanset om det er eleverne imellem eller mellem elev og ansat!

Definition af seksuel chikane eller krænkende handling (ligebehandlingsloven § 1, stk. 6): ”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima

Procesbeskrivelse/beredskabsplan:

Elever, som har oplevet uønsket seksuel adfærd eller krænkende handlinger, kan henvende sig til rektor/ledelsen, til sin studievejleder eller teamleder. Såfremt det er en ansat, skal eleven henvende sig til rektor/ledelsen.

Ledelsen vil undersøge sagen nærmere (vi taler med begge parter: Hvad er der sket, hvor mange er der involveret, er hændelsen sket på skolen eller er der andre eksterne involveret osv.)

Konflikthåndteringen gennemføres i fortrolighed, så det undgås, at elever og ansatte, der ikke er involveret i striden, får kendskab til sagen. De involverede parter behandles respektfuldt, og alle sagsbehandlingsskridt er saglige.

Ledelsen tager ansvar for både eleven, der har været udsat for og har udført krænkelsen; Ledelsen vil undersøge, om eleven har en god ven/veninde, han/hun kan tale med, og vil vurdere, om forældrene skal inddrages.

Ledelsen vil tilbyde eleven, såvel klager som den indklagede, hjælp herunder evt. ekstern psykologbistand.

Afhængig af situationens alvor overvejer ledelsen, om klager og/eller indklagede skal hjemsendes fra undervisning/fritages for tjeneste, mens sagen undersøges nærmere.

Skolen kan overfor de involverede parter tage brug af sanktioner i overensstemmelse med studie- og ordensreglerne, hvilket kan munde ud i en bortvisning fra skolen.

Klager og/eller indklagede kan efterfølgende blive tilbudt opfølgende krisehjælp.


7 Etisk kodeks
Svendborg Gymnasiums etiske kodeks omhandler de retningslinjer, der gælder for brug af sociale medier og billeddeling, og er et supplement til skolens studie-ordensregler.

Sanktioner
Brud på det etiske kodeks eller andre af skolens studie-ordensregler medfører sanktion (jf. skolens studie-ordensregler).

Sociale medier
Tænk over, hvad du skriver på de sociale medier. Hold en god tone og respekter hinanden, det er et fælles ansvar at gøre opmærksom på det, hvis ikke det sker. Dette gælder også i lukkede grupper på sociale medier. Hvis en elev føler sig krænket, bør personen gøre opmærksom på, at hans/hendes grænser er blevet overskredet.

Optagelse og deling af billeder og video
Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra gymnasiet og de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder også i forbindelse med fester og cafeer.

Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke.

Situationsbilleder
Billeder taget på skolen må deles, når der er givet accept fra skolen / de medvirkende.
”Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke. Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer” Kilde: Datatilsynet
Det er helt legalt at sige fra, og fotografen skal respektere dette. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til fotografen. Hvis det er angående offentliggjorte billeder fra skolens side, skal man henvende sig i administrationen.

Billeder af lærere
Billeder, der portrætterer en lærer, må ikke deles uden samtykke.

Billeder og video fra fester
Billeder fra DUSK-fester må deles, hvis de portrætterede giver accept, dog ikke hvis billederne er:
”af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.” Kilde: Datatilsynet
Det er DUSK, der har ansvaret for at festbilleder, der offentliggøres på de skolerelaterede sociale medier, stemmer overens med reglerne. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til DUSK.

Uden for skoletid
Konflikter uden for skolen er som udgangspunkt ikke skolens ansvar, men kan dog være det afhængigt af situationen, f.eks. adfærd på sociale medier. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, er det skolens ansvar at bidrage med en løsning på problemet og én af skolens sanktioner kan komme på tale.

Der er altid mulighed for at henvende sig til ledelsen, hvis man føler sig krænket eller dårligt behandlet.

Humor
Der skal være plads til at lave sjov, men det skal være tydeligt, at det er en joke. Ens venner forstår muligvis godt ens humor, men det er ikke sikkert andre gør. Det er derfor vigtigt at vurdere situationen og tænke, før man skriver eller taler.

En fælles indsats
Et kodeks kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på skolen om, hvad der er god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på skolen, udenfor og på de sociale medier. Det gælder også i forbindelse med elevstyrede sammenhænge som BAENK, julecabaret, musical o.l. For at skabe og vedligeholde et godt miljø bør alle behandle hinanden ordentligt, uanset det indbyrdes forhold, og det er et fælles ansvar at reagere, hvis ikke der bliver levet op til det. Det er vigtigt at bakke op om og opretholde de vedtagende reglementer i dette kodeks for at sikre en god trivsel på skolen. 

Klageadgang
En klage efter lovens § 72 over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Stk. 4. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Januar 2023

Normer og værdier på SG


På Svendborg Gymnasium sætter vi fællesskabet højt. Vi forventer at alle opfører sig respektfuldt overfor undervisningen og de øvrige i fællesskabet, så alle føler sig trygge.

Vi ser rummelighed og accept af forskelligheder som en værdi på skolen.

Mobning tolereres på ingen måde, og det er vores fælles ansvar at sætte ind over for mobning, både forebyggende og hvis man får kendskab/er vidne til krænkende adfærd på skolen.

Definition af mobning:

Som skole betragter vi mobning som et gruppefænomen og tilslutter os derfor den definition af mobning som Dansk center for undervisningsmiljø giver på deres hjemmeside:

 • Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.
 • Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra.
 • Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
 • Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
 • Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.
 • Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.”[1]


Mobning kan komme til udtryk både verbalt, skriftligt og adfærdsmæssigt samt på de sociale medier. Retningslinjer for god opførsel på de sociale medier er beskrevet i skolens ”Etisk kodeks”.

Forebyggelse af mobning:

Arbejdet med elevernes trivsel foregår både på skole- og klasseniveau, og vi har som skole fokus på at iværksætte inkluderende initiativer som kan understøtte elevernes trivsel og fællesskab, og derved minimere risikoen for mobning. 

Nedenstående er obligatoriske aktiviteter der er indskrevet i skolens faste procedure for at sikre god trivsel for eleverne på skolen:

 • Introaktiviteter ved skolestart med fokus på at klasserne rystes sammen og eleverne lærer at vise hinanden respekt
 • Deltagelse i Netwerk for hf-elever med fokus på at skabe gode fællesskaber
 • Sikring af at alle elever kender skolens Studie- og ordensregler, herunder Etiks Kodeks og denne Antimobbestrategi
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser som efterfølgende drøftes med eleverne og resulterer i handlingsplaner
 • Vertikalt arrangement med fokus på at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene og dermed giver baggrund for en øget fællesskabsfølelse
 • Lærerteam i hver klasse med fokus på trivsel i klassen
 • Studievejleder i hver klasse med fokus på både den enkelte elevs og klassens tryghed og trivsel. Eleverne kan til en hver tid tage kontakt til studievejlederen.Håndtering af mobning:

Oplever man som lærer på Svendborg Gymnasium ekskluderende eller på anden måde uhensigtsmæssige dynamikker i klassen, har man pligt til at gribe ind og tage hånd om situationen og drøfte det med klassen.

Hvis man som elev oplever stødende adfærd fra en underviser, skal man henvende sig til rektor eller dennes stedfortræder i ledelsen, som vil tage hånd om situationen.

Det er vigtigt at evt. krænkede parter bliver hjulpet omgående og får talt med de rette instanser.

En lærer, der oplever krænkende adfærd eller får kendskab til uhensigtsmæssige dynamikker i sin klasse, skal reagere på dette ved:

 • Omgående intervention overfor en evt. specifik adfærd
 • Dialog med klassen om det sociale miljø/læringsmiljøet i klassen
 • Kontakt til klassens team med henblik på fælles indsats i klassen


Afhængig af omfanget af den uhensigtsmæssige adfærd kan læreren/teamet også inddrage:

 • Klassens studievejleder for samtale med enkeltelever
 • Kontakt til klassens uddannelseschef for yderligere intervention/sanktioner


Til hjælp for afklaring af problemets omfang kan man med fordel bruge dcums vejledning: ”8 tegn på mobning” (http://dcum.dk/media/2175/8tegnpa-mobning.pdf)

Opdager en medarbejder uhensigtsmæssig adfærd, orienteres ledelsen, som efterfølgende tager affære.

Hvis der er tale om mobning, har klassens uddannelseschef i samarbejde med teamlederen ansvar for at der inden for 10 dage laves en handlingsplan for håndtering af mobningen.

Handlingsplanen skal indeholde følgende:

 • Afklaring af situation
 • Beslutning og beskrivelse af indsats; hvilke parter taler med hvem, hvor og hvornår, evt. involvering af eksterne instanser
 • Vurdering og indsats i forhold til klasserumskulturen
 • Aftale om hvem der vurderer indsatsen, følger op og runder af


Man skal senest 10 dage efter mobningen er konstateret være i gang med handlingsplanen. I overgangsperioden kan der laves midlertidige foranstaltninger i klassen. På dcums og exbus´ hjemmesider findes gode forsalg til forløb og initiativer.

Hvis mobningen foregår på tværs af klasser, inddrages de relevante uddannelseschefer og teamledere i ovenstående.

Hvis de implicerede er under 18 år, skal forældrene orienteres om situationen og handlingsplanen.

Hvis det i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse kommer frem at der foregår ekskluderende aktiviteter i klassen, har teamet pligt til at tage klassemiljøet og de kollektive dynamikker op til drøftelse og få afdækket omfanget af konflikterne.

I tilfælde af mobning skal der som beskrevet ovenfor udfærdiges handlingsplan.

Drøftelsen med klassen skal forgå på en måde så enkeltelever ikke føler sig udstillede. Det er i den forbindelse vigtigt at sige til eleverne at de til enhver tid kan tage kontakt til teamleder, studievejleder eller uddannelseschef, hvis de har behov for hjælp og støtte til at håndtere situationen.

Klagemuligheder:

Er skolens indsats utilstrækkelig kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren klage til skolen.

I første omgang har skolens øverst ansvarlige ansvaret for at behandle klagen. I tilfælde af medhold vil skolen selv forsøge at løse konflikten. Er der ikke grundlag for fuldt medhold, sendes klagen videre til Klageinstans mod Mobning.

Får eleven medhold ved klageinstansen, kan der udstedes påbud, som skolen skal overholde. Formålet er fortsat, at problemet skal løses, så eleven har mulighed for at trives i sin skole.[2]

Relevante links: 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

EXbus - Exploring bullying in schools

Alle For En Mod Mobning 

Danske Gymnasier - http://www.danskegymnasier.dk/ny-klageinstans-skal-bekaempe-mobning/

 

Fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på skolerne, afvikler skolerne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, cafearrangementer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter skolerne gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne. Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

 • Der afvikles et mindre antal fester årligt på skolerne - hos os højst ca. 5 samt en gallafest for hele skolen og en afsluttende studentermiddag
 • Alle fester er lukkede fester 
 • Der er altid personale ved arrangementerne - hos os deltager ledelsen og pedeller altid
 • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
 • Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
 • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin


Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor i begrænset omfang.

I øvrigt

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at for søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen

Alle skoler har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler.

Tilsvarende informeres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne. Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til initiativgruppen. Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017.

 

Rusmiddelpolitik

 

Elevgruppen i RUSK på Svendborg Gymnasium ønsker at skabe en god alkoholkultur for alle elever på gymnasiet, hvor vi vil prøve at gøre gymnasiets arrangementer mindre afhængige af alkohol. For at kunne gøre dette, ønsker vi blandt andet, at der ved arrangementer på Svendborg Gymnasium altid vil være større fokus på og mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, vi vil lave en årlig fest uden alkohol samt i introugen gøre alle elever opmærksomme på RUSKs hjemmeside. Derudover ønsker vi, at man som elev på Svendborg Gymnasium kan føle sig tryg ved at kontakte en lærer, studievejleder eller et medlem fra RUSK, hvis man føler, at man har behov for hjælp. 

Elevgruppen i RUSK har derfor, i samarbejde med Svendborg Gymnasium, udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal skabe de bedste rammer for eleverne, og danne et trygt og godt miljø – både i dagligdagen og til skolens arrangementer. Politikken er formuleret af eleverne i RUSK, med godkendelse af ledelsen. 

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler indenfor undervisningstiden.
 • Alkohol udskænkes kun ved skolens fester med en alkoholprocent på op til 5 % (bordvin ved særlige arrangementer).
 • Hvis festudvalgets medlemmer mener, at man under en DUSK-fest er for beruset til at indtage mere alkohol, kan de vælge ikke at udskænke alkohol.
 • Hvis der udvises aggressiv opførsel ved skolens arrangementer, bliver man smidt ud. - Der udskænkes kun alkohol til elever over 16 år. - Der skal være synligt vand til DUSK-fester.
 • Fokus på alkoholfrie drikke. Rusmidler under studierejser og andre ekskursioner

Svendborg Gymnasiums regler for orden og samvær gælder også på studieture og ekskursioner. Holdningen bag disse regler er, at den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

 

Generelt:

 • Eleverne har pligt til at deltage aktivt i studierejsens og ekskursionens aktiviteter.
 • Eleverne skal altid færdes sammen i grupper på mindst 3.
 • Eleverne skal være hjemme på hotellet/vandrehjemmet senest kl. 24
 • Man skal til enhver tid vise respekt for den lokale kulturs normer.
 • Lærerens anvisninger og grænser skal respekteres

 

Det er ikke tilladt at indtage øl, vin, spiritus eller andre rusmidler på turen

 

Den sidste aften kan det efter aftale med læreren være tilladt at indtage alkohol i begrænset omfang:

 • Man skal til enhver tid følge gældende regler i rejselandet og evt. særregler på hotellet/vandrehjemmet.
 • Man må ikke bringe sig selv eller andre i fare eller genere andre ved støjende eller på anden måde hensynsløs adfærd
 • Man må ikke møde uarbejdsdygtig eller beruset op til studieturens aktiviteter

 

Overtrædelse af ovenstående regler medfører hjemsendelse for egen regning.

Etisk kodeks

Svendborg Gymnasiums etiske kodeks omhandler de retningslinjer, der gælder for brug af sociale medier og billeddeling, og er et supplement til skolens studie-ordensregler.

Sanktioner

Brud på det etiske kodeks eller andre af skolens studie-ordensregler medfører sanktion (jvf. skolens studie-ordensregler).

Mobning/chikane i skoletiden

Alle bør tænke over, hvad de skriver på de sociale medier. Hvis en elev føler sig krænket, bør personen gøre opmærksom på, at hans/hendes grænser er blevet overskredet. Det er forskelligt, hvornår noget opleves som chikane, og den enkelte er derfor nødt til at gøre opmærksom på, hvis man føler sig støt. Alle bør opføre sig ordentligt, holde en god tone og respektere hinanden, og det er et fælles ansvar at gøre opmærksom på det, hvis ikke det sker.


Humor

Der skal være plads til at lave sjov, men det skal være tydeligt, at det er en joke. Ens venner forstår muligvis godt ens humor, men det er ikke sikkert andre gør. Det er derfor vigtigt at vurdere situationen og tænke, før man skriver eller taler.


Uden for skoletid

Konflikter uden for skolen er som udgangspunkt ikke skolens ansvar, men kan dog være det afhængigt af situationen, f.eks. adfærd på digitale medier. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, så er det skolens ansvar at bidrage med en løsning på problemet og én af skolens sanktioner kan komme på tale.

Der er altid mulighed for at henvende sig til ledelsen, hvis man føler sig krænket eller dårligt behandlet.


Deling af billeder og video

Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra gymnasiet og de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder også i forbindelse med fester og cafeer.

Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke.

Hvis en elev optager en undervisningstime, som eleven selv er en aktiv del af, må den kun anvendes til eget brug og må på ingen måde deles med andre (heller ikke andre elever og forældre).

Situationsfornemmelse og respekt

Man bør som udgangspunkt kun tage og dele billeder af dem, man kender. Hvis man tager billeder af elever, skal man spørge om tilladelse og respektere svaret. Det må ikke være for at gøre grin med eller håne andre. Man bør behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Man kan først vide, om den anden part er indforstået med et oplæg eller billede, når man har fået samtykke. Hvis der hersker nogen form for tvivl, så spørg vedkommende.                                                                                   

”Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således være harmløse.” Kilde: Datatilsynet

Skoletiden

Billeder taget på skolen må gerne deles, når der er givet accept fra skolen / de medvirkende.

”Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke.

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer” 
Kilde: Datatilsynet

Dette kræver et respektforhold mellem fotograf og omgivelserne. Det forventes, at fotografen har situationsfornemmelse, og tager hensyn til de personer, der portrætteres på billedet. Det er helt legalt at sige fra, og fotografen skal respektere dette. Billeder der kan virke stødende eller nedgørende over for modellen, må ikke deles. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til fotografen. Hvis det er angående offentliggjorte billeder fra skolens side, skal man henvende sig i administrationen.


Lærer/elev forhold

Billeder, der portrætterer en lærer, må som nævnt ikke deles uden samtykke.

Lærer og elever skal have indbyrdes respekt over for hinanden, og der skal være en god tone mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at lærere og elever er respektfulde og konstruktive ved kritik og ved evalueringer.


Fester


Billeder fra DUSK fester må deles, hvis de portrætterede giver accept, og igen forventes det, at fotografen overvejer situationen, og ikke deler billeder der kan være ubehagelige og fremvise dårlige episoder.

”Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.” Kilde: Datatilsynet

Det er DUSK, der har ansvaret for at festbilleder, der offentliggøres på de skolerelaterede sociale medier, stemmer overens med reglerne. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til DUSK.

Facebookgrupper

Det er i orden at skrive om andre i Facebook-grupper, hvis indholdet er sobert. Dette gælder både lærere og elever. Dog afhænger det af indholdet i opslaget, og det er gruppe-administratoren, der skal tage ansvar for at fjerne stødende opslag og holde en god tone. Nedladende og diskriminerende oplæg betegnes som chikane.

En fælles indsats

Et kodeks kan ikke stå alene, og det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på skolen om, hvad der er god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på skolen, udenfor og på de sociale medier. Det gælder også i forbindelse med elevstyrede sammenhænge som BAENK, julecabarét, musical etc. For at skabe og vedligeholde et godt miljø bør alle behandle hinanden ordentligt, uanset det indbyrdes forhold, og det er et fælles ansvar at reagere, hvis ikke der bliver levet op til det. Det er vigtigt at bakke op om og opretholde de vedtagende reglementer i dette kodeks for at sikre en god trivsel på skolen.