Studie- og ordensregler

Nedenfor finder du et opsummerende uddrag af Svendborg Gymnasiums officielle studie- og ordensregler. Du kan læse det fulde dokument ved at klikke på + nederst på siden.

Den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke. 

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn overfor hinanden og undervisningen i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.


Alle forventes at optræde ansvarsbevidst såvel på som uden for skolen.
 

Studieregler
Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og kl. 15.30.
Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer, der forlænger den skemalagte undervisning herudover, vil blive varslet mindst to uger i forvejen.

Brug af computer, mobiltelefon o. lign. i undervisningen skal være undervisningsrelateret!

Oprydning
Der er selvoprydningspligt, hvilket betyder, at kopper, tallerkener og bestik skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald, papir mv. skal smides i skraldespandene. Flasker afleveres i kantinen.  

Rygning
Rygning er forbudt i undervisningstiden (gælder også e-cigaretter), hvilket betyder, at elever og ansatte ikke må ryge fra kl. 8.05 til kl. 15.30, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden. 
Man må heller ikke ryge i tilknytning til skolearrangementer.

Ligeledes er snus forbudt!
For elever betragtes overtrædelse af ryge- og snusforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning af skolen. 

Alkohol og rusmidler

Svendborg Gymnasium ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Derfor er den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol og rusmidler på skolens områder. Ved særlig tilladelse fra rektor kan der gives tilladelse til alkohol til fester.

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler
 • Alkohol må udelukkende udskænkes ved skolens fester og kun med en alkoholprocent på max 5 %, og bordvin ved særlige arrangementer.
 • Der udskænkes ikke alkohol til berusede personer; disse kan bortvises fra arrangementet.
 • Der udskænkes ikke alkohol til personer under 16 år.


På studierejser, ekskursioner og i forbindelse med anden undervisning uden for skolen er det ikke tilladt at indtage øl, vin eller spiritus (se bilag om regler for studierejser)

På Svendborg Gymnasium gælder følgende studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte er orienteret om regelsættet, som også er tilgængeligt på Svendborg Gymnasiums hjemmeside.


Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke. 

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn overfor hinanden og undervisningen i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

Alle forventes at optræde ansvarsbevidst såvel på som uden for skolen.
 Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Svendborg Gymnasium.

 

Studieregler

 

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og kl. 15.30.

Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer, der forlænger den skemalagte undervisning herudover, vil blive varslet mindst to uger i forvejen.

Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen.
Det indebærer, at eleverne har pligt til:

 • at møde frem til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • at deltage i fællestimer og i vejledningstimer
 • at deltage i anden undervisning, fx selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, som er planlagt som en del af undervisningen
 • at aflevere deres skriftlig besvarelser af opgaver rettidigt uden snyd
 • at deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver o.lign.
 • at følge læreres instrukser


Af hensyn til sammenhængen i undervisningen skal alle holdets elever deltage i ekskursioner. I tilfælde at evt. fritagelse, som skal godkendes af skolens ledelse, udarbejdes i stedet en opgave inden for det pågældende emneområde.


Brug af computer, mobiltelefon o.lign. i undervisningen skal være undervisningsrelateret!

Mobiltelefoner skal være i taskerne med mindre læreren har givet tilladelse til andet. I tilfælde af overskridelse af reglerne kan mobiltelefonerne inddrages i op til 24 timer.

 

Prøver og eksaminer
Hvis man udebliver fra terminsprøver og/eller årsprøver af anden årsag end sygdom, har man ikke krav på at rykke op i næste klasse.
I tilfælde af sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksaminer skal man fremsende eller aflevere lægeerklæring samme dag. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.
Eleverne har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, som findes på UVM’s hjemmeside og i de retningslinjer, skolen udarbejder.

 

Snyd ved prøver (såvel officielle som temins- og årsprøver) vil blive betraget som brud på studiereglerne og vil blive sanktioneret. Eksaminanden vil blive bortvist fra prøven eller blive tildelelt karakteren -3 (minus tre), hvis eleven i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
Snyd ved aflevering af skriftlige opgaver i dagligdagen opfattes på samme vis som snyd ved prøver, og der vil blive sanktioneret efter samtale med eleven.

Tilstedeværelse
Der er i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte grunde til fravær.
Elevernes tilstedeværelse registreres i hvert modul (slettes: registreres straks ved begyndelsen)

og anden undervisning, som eleven har mødepligt til. (slettes: Hvis eleven derefter, inden mødepligten til modulet eller undervisningen ophører, afbryder sin deltagelse og dermed ikke opfylder sin mødepligt, registrerer læreren det straks.)
Manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver registreres løbende.
Eleverne har pligt til at melde fravær og fraværets årsag til skolen. Dette sker via Lectio.
Planlagt fravær (fx session) skal meddeles skriftligt til administrationen i god tid.

Ved sygdom af kortere varighed (højst 3 dage) meddeles dette straks via Lectio ved sygdommens ophør.
Sygdom af længere varighed (over 3 dage) meddeles også via Lectio med en orientering om forventet tilbagekomst.
Lægeerklæring kan kræves ved hyppige sygdomsperioder eller ved sygdom, der varer mere end 1 uge. Det er eleven, der betaler for lægeerklæringen.
Elever, der ikke kan opfylde kravet om aktiv deltagelse i undervisningen, kan efter konkret vurdering blive fritaget for de dele af undervisningen, eleven ikke kan deltage i eller blive helt fritaget. Det gælder f.eks. faget idræt.
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde sygeundervisning i det omfang, det i praksis kan lade sig gøre.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. 
I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dig normalt ikke.
Den enkelte elev har adgang til at følge registreringen af sit eget fravær på Lectio og har mulighed for at afgive bemærkninger til registreringen over for den ansvarlige uddannelsesleder.  

Sanktioner og procedure ved håndtering af overtrædelse af studiereglerne
Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærere,vejleder, administration og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser.


Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studiereglerne, kan én af følgende sanktioner iværksættes:

 • pædagogisk tilrettevisning/betinget sanktion
 • hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • midlertidig udelukkelse fra undervisningen indtil 10 skoledage på et år (tæller som fravær)
 • henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin
 • indgåelse af en studiekontrakt
 • fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
 • bortvisning
 • forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender specifikke private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel
 • tilbageholdelse i op til et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel (eleven skal aflevere genstanden til institutionen)


Forud for en sanktion gives normalt en skriftlig advarsel. 
Hertil kommer, at eleven i tilfælde af studieinaktivitet vil miste retten til SU ifølge bekendtgørelsen om SU (gælder for elever over 18 år).

 

Eleven har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisnininger, som rektor har givet.


For hver af de nævnte reaktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt dels om fraværets omfang og dels om skolens reaktion herpå.  


Oprykning i næste klasse 
En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, dvs. har opnået mindst 2,0 i et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Skolen medregner elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende interne prøver i de almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.
En elev, skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af skolens ledelse. 
En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, udmeldes af skolen.  

Klageadgang

En klage efter lovens § 72 over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Stk. 4. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

 

 

Ordensregler 


Alle har pligt til at rydde op efter sig både i fællesområderne og i klasselokalerne. Klasserne har på skift det overordnede ansvar for fællesområderne.
Hver klasse har ansvar for det tildelte område. Stolene i aulaen og kantinen skal sættes op  efter endt brug. Der er selvoprydningspligt, hvilket betyder, at kopper, tallerkener og bestik skal placeres på afrydningsbordene efter endt brug. Skrald, papir mv. skal smides i skraldespandene. Flasker afleveres i kantinen.  

Undervisningsarealer (klasselokaler, bibliotek og åbne arbejdsområder)

Eleverne har pligt til at sætte stolene på plads, inden de forlader lokalet/området. Det er elevernes og lærerens fælles ansvar, at der er ryddet op, når man forlader lokalet/området. Overtrædes reglerne, kan man drages til ansvar; der kan kræves erstatning for eventuelle ødelæggelser, og man kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller udelukket fra undervisningen i indtil 10 skoledage på et år. I grove tilfælde kan der blive tale om bortvisning.

Elever og lærere har - fælles og individuelt - ansvar for at værne om skolens materielle værdier og miljø.   

Kantinen er baseret på selvbetjening og selvoprydning.  

Ryge- og snusforbud i skoletiden

På Svendborg Gymnasium er der indført røgfri undervisningstid, hvilket betyder, at elever og ansatte ikke må ryge fra kl. 8.05 til kl. 15.30, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden.

Man må heller ikke ryge i tilknytning til skolearrangementer.

Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også E-cigaretter og snus. Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse, hvis man oplever brud på reglen.

Handleplan og sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om røgfri undervisningstid

 • Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel af uddannelseslederen og reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Overtrædelsen registreres i lectio.
 • Anden gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i lectio.
 • Tredje gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med rektor med henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage.
 • Fjerde gang reglen overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

 

Alkohol og rusmidler

Svendborg Gymnasium ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Derfor er den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol og rusmidler på skolens områder. Ved særlig tilladelse fra rektor kan der gives tilladelse til alkohol til fester.

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler
 • Alkohol må udelukkende udskænkes ved skolens fester og kun med en alkoholprocent på max 5 %, og bordvin ved særlige arrangementer.
 • Der udskænkes ikke alkohol til berusede personer; disse kan bortvises fra arrangementet.
 • Der udskænkes ikke alkohol til personer under 16 år.


På studierejser, ekskursioner og i forbindelse med anden undervisning uden for skolen er det ikke tilladt at indtage øl, vin eller spiritus (se bilag om regler for studierejser)

Jesper Vildbrad
Rektor

6.1. 2020.                                                                                              

Normer og værdier på SG


På Svendborg Gymnasium sætter vi fællesskabet højt. Vi forventer at alle opfører sig respektfuldt overfor undervisningen og de øvrige i fællesskabet, så alle føler sig trygge.

Vi ser rummelighed og accept af forskelligheder som en værdi på skolen.

Mobning tolereres på ingen måde, og det er vores fælles ansvar at sætte ind over for mobning, både forebyggende og hvis man får kendskab/er vidne til krænkende adfærd på skolen.

Definition af mobning:

Som skole betragter vi mobning som et gruppefænomen og tilslutter os derfor den definition af mobning som Dansk center for undervisningsmiljø giver på deres hjemmeside:

 • ”Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.
 • Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra.
 • Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
 • Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
 • Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.
 • Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.”[1]


Mobning kan komme til udtryk både verbalt, skriftligt og adfærdsmæssigt samt på de sociale medier. Retningslinjer for god opførsel på de sociale medier er beskrevet i skolens ”Etisk kodeks”.

Forebyggelse af mobning:

Arbejdet med elevernes trivsel foregår både på skole- og klasseniveau, og vi har som skole fokus på at iværksætte inkluderende initiativer som kan understøtte elevernes trivsel og fællesskab, og derved minimere risikoen for mobning. 

Nedenstående er obligatoriske aktiviteter der er indskrevet i skolens faste procedure for at sikre god trivsel for eleverne på skolen:

 • Introaktiviteter ved skolestart med fokus på at klasserne rystes sammen og eleverne lærer at vise hinanden respekt
 • Deltagelse i Netwerk for hf-elever med fokus på at skabe gode fællesskaber
 • Sikring af at alle elever kender skolens Studie- og ordensregler, herunder Etiks Kodeks og denne Antimobbestrategi
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser som efterfølgende drøftes med eleverne og resulterer i handlingsplaner
 • Vertikalt arrangement med fokus på at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene og dermed giver baggrund for en øget fællesskabsfølelse
 • Lærerteam i hver klasse med fokus på trivsel i klassen
 • Studievejleder i hver klasse med fokus på både den enkelte elevs og klassens tryghed og trivsel. Eleverne kan til en hver tid tage kontakt til studievejlederen.Håndtering af mobning:

Oplever man som lærer på Svendborg Gymnasium ekskluderende eller på anden måde uhensigtsmæssige dynamikker i klassen, har man pligt til at gribe ind og tage hånd om situationen og drøfte det med klassen.

Hvis man som elev oplever stødende adfærd fra en underviser, skal man henvende sig til rektor eller dennes stedfortræder i ledelsen, som vil tage hånd om situationen.

Det er vigtigt at evt. krænkede parter bliver hjulpet omgående og får talt med de rette instanser.

En lærer, der oplever krænkende adfærd eller får kendskab til uhensigtsmæssige dynamikker i sin klasse, skal reagere på dette ved:

 • Omgående intervention overfor en evt. specifik adfærd
 • Dialog med klassen om det sociale miljø/læringsmiljøet i klassen
 • Kontakt til klassens team med henblik på fælles indsats i klassen


Afhængig af omfanget af den uhensigtsmæssige adfærd kan læreren/teamet også inddrage:

 • Klassens studievejleder for samtale med enkeltelever
 • Kontakt til klassens uddannelseschef for yderligere intervention/sanktioner


Til hjælp for afklaring af problemets omfang kan man med fordel bruge dcums vejledning: ”8 tegn på mobning” (http://dcum.dk/media/2175/8tegnpa-mobning.pdf)

Opdager en medarbejder uhensigtsmæssig adfærd, orienteres ledelsen, som efterfølgende tager affære.

Hvis der er tale om mobning, har klassens uddannelseschef i samarbejde med teamlederen ansvar for at der inden for 10 dage laves en handlingsplan for håndtering af mobningen.

Handlingsplanen skal indeholde følgende:

 • Afklaring af situation
 • Beslutning og beskrivelse af indsats; hvilke parter taler med hvem, hvor og hvornår, evt. involvering af eksterne instanser
 • Vurdering og indsats i forhold til klasserumskulturen
 • Aftale om hvem der vurderer indsatsen, følger op og runder af


Man skal senest 10 dage efter mobningen er konstateret være i gang med handlingsplanen. I overgangsperioden kan der laves midlertidige foranstaltninger i klassen. På dcums og exbus´ hjemmesider findes gode forsalg til forløb og initiativer.

Hvis mobningen foregår på tværs af klasser, inddrages de relevante uddannelseschefer og teamledere i ovenstående.

Hvis de implicerede er under 18 år, skal forældrene orienteres om situationen og handlingsplanen.

Hvis det i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse kommer frem at der foregår ekskluderende aktiviteter i klassen, har teamet pligt til at tage klassemiljøet og de kollektive dynamikker op til drøftelse og få afdækket omfanget af konflikterne.

I tilfælde af mobning skal der som beskrevet ovenfor udfærdiges handlingsplan.

Drøftelsen med klassen skal forgå på en måde så enkeltelever ikke føler sig udstillede. Det er i den forbindelse vigtigt at sige til eleverne at de til enhver tid kan tage kontakt til teamleder, studievejleder eller uddannelseschef, hvis de har behov for hjælp og støtte til at håndtere situationen.

Klagemuligheder:

Er skolens indsats utilstrækkelig kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren klage til skolen.

I første omgang har skolens øverst ansvarlige ansvaret for at behandle klagen. I tilfælde af medhold vil skolen selv forsøge at løse konflikten. Er der ikke grundlag for fuldt medhold, sendes klagen videre til Klageinstans mod Mobning.

Får eleven medhold ved klageinstansen, kan der udstedes påbud, som skolen skal overholde. Formålet er fortsat, at problemet skal løses, så eleven har mulighed for at trives i sin skole.[2]

Relevante links: 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

EXbus - Exploring bullying in schools

Alle For En Mod Mobning 

[1] http://dcum.dk/media/2153/8tegnmobny.pdf

[2]Danske Gymnasier - http://www.danskegymnasier.dk/ny-klageinstans-skal-bekaempe-mobning/

 

Rusmiddelpolitik

 

Elevgruppen i RUSK på Svendborg Gymnasium ønsker at skabe en god alkoholkultur for alle elever på gymnasiet, hvor vi vil prøve at gøre gymnasiets arrangementer mindre afhængige af alkohol. For at kunne gøre dette, ønsker vi blandt andet, at der ved arrangementer på Svendborg Gymnasium altid vil være større fokus på og mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, vi vil lave en årlig fest uden alkohol samt i introugen gøre alle elever opmærksomme på RUSKs hjemmeside. Derudover ønsker vi, at man som elev på Svendborg Gymnasium kan føle sig tryg ved at kontakte en lærer, studievejleder eller et medlem fra RUSK, hvis man føler, at man har behov for hjælp. 

Elevgruppen i RUSK har derfor, i samarbejde med Svendborg Gymnasium, udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal skabe de bedste rammer for de elever, hvor vi ønsker at kunne danne et trygt og godt miljø – både i dagligdagen og til skolens arrangementer. Politikken er formuleret af eleverne i RUSK, med godkendelse af ledelsen. 

 • Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler indenfor undervisningstiden.
 • Alkohol udskænkes kun ved skolens fester med en alkoholprocent på op til 5 % (bordvin ved særlige arrangementer).
 • Hvis festudvalgets medlemmer mener, at man under en DUSK-fest er for beruset til at indtage mere alkohol, kan de vælge ikke at udskænke alkohol.
 • Hvis der udvises aggressiv opførsel ved skolens arrangementer, bliver man smidt ud. - Der udskænkes kun alkohol til elever over 16 år. - Der skal være synligt vand til DUSK-fester.
 • Fokus på alkoholfrie drikke. Rusmidler under studierejser og andre ekskursioner

Svendborg Gymnasiums regler for orden og samvær gælder også på studieture og ekskursioner. Holdningen bag disse regler er, at den enkeltes adfærd har betydning for fællesskabet og for andres mulighed for faglig og menneskelig udvikling. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises hensyn og omtanke.

 

Generelt:

 • Eleverne har pligt til at deltage aktivt i studierejsens og ekskursionens aktiviteter.
 • Eleverne skal altid færdes sammen i grupper på mindst 3.
 • Eleverne skal være hjemme på hotellet/vandrehjemmet senest kl. 24
 • Man skal til enhver tid vise respekt for den lokale kulturs normer.
 • Lærerens anvisninger og grænser skal respekteres

 

Det er ikke tilladt at indtage øl, vin, spiritus eller andre rusmidler på turen

 

Den sidste aften kan det efter aftale med læreren være tilladt at indtage alkohol i begrænset omfang:

 • Man skal til enhver tid følge gældende regler i rejselandet og evt. særregler på hotellet/vandrehjemmet.
 • Man må ikke bringe sig selv eller andre i fare eller genere andre ved støjende eller på anden måde hensynsløs adfærd
 • Man må ikke møde uarbejdsdygtig eller beruset op til studieturens aktiviteter

 

Overtrædelse af ovenstående regler medfører hjemsendelse for egen regning.

Etisk kodeks

 

Svendborg Gymnasiums etiske kodeks omhandler de retningslinjer, der gælder for opførsel på skolen og til skolens arrangementer og er et supplement til skolens studie-og ordensregler. Brud på det etiske kodeks eller andre af skolens studie- og ordensregler medfører sanktioner (jvf. skolens studie- og ordensregler).

Etisk kodeks er skrevet af elever til elever med hjælp fra skolens lærere, ledelse og forskellige udvalg.

I skoletiden  

Alle bør tænke over, hvordan de opfører sig – både på og uden for skolen og på de sociale medier. Hvis en elev bliver krænket, bør personen gøre opmærksom på, at hans/hendes grænser er blevet overskredet. Det er forskelligt, hvornår noget opleves som chikane, og den enkelte er derfor nødt til at gøre opmærksom på det, hvis man føler sig stødt. I skoletiden har både lærere, elever og ledelse ansvar for at skabe et trygt lærings- og arbejdsmiljø. Det skal ske gennem gensidig respekt, tolerance og forståelse. Eleverne har pligt til at handle, hvis de ikke føler sig trygge på skolen, således at skolen i samarbejde med eleven kan arbejde med at finde en løsning på problemet.

Lærer- og elevforhold 

Lærere og elever skal have indbyrdes respekt over for hinanden, og der skal være en god tone mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at lærere og elever er respektfulde og konstruktive ved kritik og ved evalueringer.

Gæster og udvekslingsstudenter på skolen 

Når der er gæster på skolen, er det alle på skolens ansvar, at de får den bedst mulige oplevelse på skolen. Gæster kan være brobyggere, udvekslingsstuderende, foredragsholdere og censorer. Man skal altid behandle gæster på skolen, som man behandler andre elever og lærere. Når der er udvekslingsstuderende på skolen, er det vigtigt, at klassen inddrager udvekslingseleverne både i timerne og efter skoletid, så klassens fællesskab giver dem den bedste mulige oplevelse, når de besøger os.

Man kan som elev altid søge hjælp hos skolens lærere, ledelse, studievejledere og elevråd.

Uden for skoletiden

Konflikter uden for skolen er som udgangspunkt ikke skolens ansvar, men kan dog være det afhængigt af situationen f.eks. adfærd på digitale medier, i større forsamlinger eller fællesskaber. Hvis konflikten påvirker elevens skolegang, så er det skolens ansvar at bidrage med en løsning på problemet, og én af skolens sanktioner kan komme på tale.

Deling af billeder og video

Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra gymnasiet og de involverede, og de må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Hvis man tager billeder af andre, skal man spørge om tilladelse og respektere svaret. Hvis dette ikke er overholdes, skal man i første omgang henvende sig til fotografen eller de ansvarlige for offentliggørelsen af billedet. Man kan først vide om den anden part er indforstået med et oplæg eller billede, når man har fået samtykke. Dette gælder i forbindelse med alle aktiviteter på skolen, både i og uden for skolen.

Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke. Billeder, der portrætterer lærere, må ikke deles uden lærerens samtykke.

Fester

DUSK-festerne er et forum på skolen hvor alle elever kan komme og nyde hinandens selskab uden for skolens normale rammer. Dette betyder ikke at skolens normale regler ikke gælder til festerne. Til DUSK-festerne skal der være plads til alle og derfor er det ekstra vigtigt at alle respekterer og overholder etisk kodeks.

Det er ens eget ansvar at være opmærksom på sine medstuderende og sig selv. Respekt for andres grænser er særligt vigtigt i et festforum som dette, hvor alkohol kan være indblandet. På den måde sørger vi for at alle kan deltage i festerne uden at føle ubehag. Hvis man ikke overholder det, vil det føre til udsmidning fra festerne. Brud på etisk kodeks til DUSK-festerne vil medføre de samme sanktioner som normalt.

Det er DUSK, som har ansvaret for, at der til skolens fester bliver overholdt de regler og retningslinjer, der er for fester på skolen. Du kan læse mere om regler og retningslinjer for skolens fester på gymnasiets hjemmeside under Skolens studie- og ordensregler.

Det er DUSK, der har ansvaret for at de festbilleder, der offentliggøres på de skoleredigerede sociale medier, stemmer overens med reglerne. Hvis der skulle forekomme utilfredshed angående offentliggjorte billeder, skal man i første omgang henvende sig til DUSK.

Situationsfornemmelse og respekt

Man bør behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Hvis der hersker nogen form for tvivl, så spørg vedkommende. Uanset hvilken form for relation man indgår i, skal man være sikker på, at der er givet samtykke fra begge parter. Dette kan ske både verbalt og nonverbalt så længe, at der ikke hersker nogen tvivl om, at samtykke er afgivet. For at skabe den bedste skole er det alles ansvar at udvise respekt for hinanden, skolens omgivelser og naturen.

Sociale medier  

Det er ikke tilladt at skrive eller udstille andre på sociale medier, hverken i åbne forum eller lukkede grupper. Hvis der er noget du gerne vil vide om en anden person, så spørg dem personligt og respekter svaret. Hvis du læser eller ser noget diskriminerende skrevet om andre, har du et ansvar for at få det fjernet og fortælle personen, der har skrevet det, at det ikke er i orden. Nedladende og diskriminerende oplæg betegnes som chikane og man kan blive straffet ifølge skolens sanktioner.

Humor

Der skal være plads til at lave sjov, men det skal være tydeligt, at det er en joke. Ens venner forstår muligvis godt ens humor, men det er ikke sikkert, at andre gør. Det er derfor vigtigt at vurdere situationen og tænke, før man skriver eller taler. Det er bedre at lade være med at lave en joke end at komme til at sige noget, der sårer andre. Hvis du er i tvivl om det, du vil sige, er okay med andre, så hold det for dig selv.

En fælles indsats

Et kodeks kan ikke stå alene, så det er derfor vigtigt, at der løbende er en dialog på skolen om, hvad der er god opførsel over for hinanden. Dette gælder både på skolen, uden for skolen og på de sociale medier. Det gælder også i forbindelse med elevstyrede sammenhænge som Baenk, julecabarét, musical etc. For at skabe og vedligeholde et godt miljø bør alle behandle hinanden ordentligt, uanset det indbyrdes forhold, og det er et fælles ansvar at reagere, hvis ikke der bliver levet op til det.

Det er vigtigt at bakke op om og opretholde de vedtagne reglementer i dette kodeks for at sikre en god trivsel på skolen. Hvis man som elev har spørgsmål vedrørende etisk kodeks, kan man til enhver tid rette henvendelse til elevrådet, som altid vil være klar til at svare på spørgsmål og opklare tvivl.

 

Jesper Vildbrad
Rektor

6.1.2020                                   

Vi forventer, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidig hensyn og respekt for hinanden og undervisningen.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere