Kvalitetssikringssystem på Svendborg Gymnasium

Værdigrundlag

På Svendborg Gymnasium tager vi udgangspunkt i, at hver enkelt elev får mulighed for at udfolde sit fulde potentiale og gennemgår en faglig og personlig udvikling til et selvstændigt, ansvarsfuldt og kreativt individ.

Svendborg Gymnasium kendetegnes ved et levende og dynamisk skolemiljø i fine æstetiske rammer med plads til såvel elev- som læreraktiviteter af høj kvalitet.

Vi er en skole som lever og udvikles sammen med forældre, erhvervsliv, kulturinstitutioner og øvrige partnere, og som indgår naturligt i det lokale samfund.

Vi vægter fagligheden i et læringsmiljø, der gennem faglig fordybelse løfter den enkelte elev, og fællesskabet i et socialt miljø, der understøtter dannelse, samarbejde, trivsel og ansvarlighed og mangfoldigheden der fremmer tolerance, gensidig respekt og nysgerrighed.

Indsatsområder og retningsgivende mål

De ændrede økonomiske forudsætninger stiller krav om udvikling af undervisningen for at opretholde et højt niveau, som fortsat skal kendetegne Svendborg Gymnasium. Det er ligeledes centralt for skolen, at vores profil er klar og at skolen som attraktiv ungdomsuddannelsesinstitution tiltrækker de gymnasieegnede og gymnasiemotiverede elever, ligesom højt kvalificeret personale tiltrækkes, rekrutteres og fastholdes. Skolens retningsgivende mål sættes derfor inden for strategiens tre indsatsområder:

 

Selvevaluering

De kvalitetsunderstøttende tiltag, strukturer og procedurer nævnt under hvert overordnede område evalueres løbende af de lærere og elever, som er involverede i aktiviteterne. Evalueringerne behandles i de relevante fora med henblik på stadige tilpasninger og forbedringer.

Overordnet evalueres den samlede effekt af skolens tiltag, strukturer og procedurer gennem de retningsgivende mål.


Årshjul for selvevaluering i forhold til skolens retningsgivende målKvalitetssikring af elevernes undervisning

Læreren tilrettelægger sin undervisning så den opfylder de faglige mål i læreplanen. Med dette fokus tages udgangspunkt i elevernes aktuelle kompetencer og behov. Dialogen mellem lærer og elever om undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse understøttes af undervisningsevalueringer med opfølgende handleplaner. Lærerteam i de enkelte klasser iværksætter relevante pædagogiske tiltag i forhold til enkeltelever og/eller klassen som helhed.

Lærerens professionelle refleksioner udvikles til stadighed gennem fx teamarbejde og udviklingsprojekter, ligesom der i faggrupperne rettes fokus på fagets didaktik. Den enkelte lærers undervisning observeres og drøftes i forbindelse med MUS, hvor udviklingsplaner aftales.

 

Teamets ansvarsområder (klikbart)


(Klik på teksten i felterne) 

Skolens retningsgivende mål

 • Løfteevne:
  • Eksamen: Løfteevnen er ikke signifikant negativ
  • De enkelte fag: Løfteevnen er ikke signifikant negativ to år i træk
 • Overgang til videregående uddannelser: andelen af studenter, som i september to år efter studentereksamen er i gang med en videregående uddannelse, ligger over landsgennemsnittet.
 • Gennemførselsprocent: andelen af elever, der gennemfører hhv. HF og STX, ligger over landsgennemsnittet.

Resultater


STX:  Overblik over gymnasiale institutioner - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

HF: Overblik over gymnasiale institutioner - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

Gennemførselsprocent for STX og HF

 

Inddragelse af lærere og elever

 • De understøttende indsatser omkring undervisningen drøftes løbende i Pædagogisk udvalg (6 lærere og 2 elever, som refererer til uddannelseschef), Elevråd (2 repræsentanter fra hver klasse, tilforordnet ledelsesrepræsentant), Pædagogisk Råd (alle lærere, ledelse samt 2 elevrepræsentanter) og i relevante tilfælde også i samarbejdsudvalget. To pædagogisk faglige koordinatorer er projektledere af de pædagogiske indsatser.
 • Løfteevne: Løfteevne generelt og i fagene gennemgås i ledelsen årligt.
  • Karakterniveauet i fagene drøftes på GRUS og, såfremt der er behov for en indsats, iværksættes en handlingsplan, som indsendes til ledelsen med beskrivelse af indsats, tidsplan og operationelle kvalitetsmål
  • Skolens generelle løfteevne og løfteevne i SRP fremlægges i Pædagogisk Råd. Løfteevne i SRP behandles i Pædagogisk Udvalg i forhold til konkretisering, implementering og evaluering af indsatser.
 • Resultaterne for overgangen til videregående uddannelser behandles i ledelsen. Orientering og drøftelse i Pædagogisk Råd.
 • Gennemførselsprocent behandles i ledelse. Orientering og drøftelse i Pædagogisk Råd.

 

Opfølgning/handleplaner

Handleplan – SRP 2022-23.pdf

Kvalitetssikring af profileringen af skolen:

Det er afgørende for skolen, at potentielle elever og forældre er bevidste både om den høje kvalitet i skolens undervisning og om den dynamiske skolehverdag med en alsidig vifte af aktiviteter i og udenfor den almindelige undervisning, som kendetegner Svendborg Gymnasium. De elever, der vælger Svendborg Gymnasium, skal rekrutteres blandt de unge, der er motiverede for netop vores ungdomsuddannelsestilbud. 

           

               
(Klik på teksten i felterne) 


Skolens retningsgivende mål:

 • Rekruttering af stx- og hf-elever på Sydfyn: der skal fortsat sikres en høj optagefrekvens (andelen af elever, der vælger SG i forhold til SG’s samlede rekrutteringsgrundlag)  

Resultater:

Inddragelse af lærere og elever

 • De understøttende strukturer omkring profileringen af skolen er i vid udstrækning lærer- og elevstyrede og koordineres i samarbejde med ledelsen, som også sikrer at aktiviteterne understøttes strukturelt.
 • Søgetal søges belyst af UU og behandles i ledelsen og i skoleråd
 • De enkelte aktiviteter evalueres af eleverne og udvikles løbende i samarbejde mellem de ansvarlige lærere og ledelsen

 

Opfølgning/handleplaner

 • Øget fokus på skolens aktivitet på SoMe:
  • Afsøgning af mulighederne i elevinddragelse i administration af skolens profil på SoMe i samarbejde med en ansvarshavende lærer.

Kvalitetssikring af den attraktive skole og arbejdsplads

Svendborg Gymnasium vil være en attraktiv ungdomsuddannelse som størstedelen af de unge i Svendborg søger, ligesom skolen skal være en konkurrencedygtig arbejdsplads, som vedvarende tiltrækker højt kvalificeret arbejdskraft. Skolen kendetegnes ved:

 • et dynamisk undervisningsmiljø
 • et positivt arbejdsmiljø
 • gode udviklingsmuligheder og tilbud til både elever og personale
 • gode faciliteter og omgivelser

 

 Link til trivselselever

 

Skolens retningsgivende mål:

 • Elev-trivselsundersøgelse: Når den ministerielle undersøgelse fra STUK kendes, fastsættes retningsgivende mål på baggrund heraf.
 • Medarbejder-trivselsundersøgelse: der gennemføres en trivselsundersøgelse blandt skolens ansatte hvert 2. år, og der udarbejdes efterfølgende handlingsplaner på de områder, der efter behandling i de relevante fora, vurderes relevante.

Resultater:

                                                      

Inddragelse af lærere og elever

 • Lærer- og elevinddragelse sikres gennem skolens demokratiske organer: Elevråd med underudvalg, SU, PR, Skoleråd, HF-forum og ad-hoc grupper som inddrages i udformningen af retningslinjer for arbejdet på skolen.
 • Elevtrivselsundersøgelser behandles i ledelse, skoleråd og elevråd
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser behandles i ledelse, SU og personalemøder

 

Opfølgning/handleplaner

 • Iværksættes på baggrund af resultaterne.