Progressionsplan

1g

Placering 

Fag

Moduler, fordybelsestid, ekstra tilførte moduler 

SRP Faglige mål 

Produkt 

Evaluering 

Grundforløbet i 1.g:

Innovation

Idræt 

 

 

Forløbet ligger alene i fagets timer 

Eleverne skal kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag 

Udarbejdelse af et boldspil 

Evalueres mundtligt og eleverne bruger logbog.  

Læreren melder overvejelser om forløbet tilbage til klassens team 

Starten af 2. semester 1.g:

Fake News” 

Historie 

3 ekstra timers fordybelsestid tillagt i Lectio.  

1 ekstra modul tilført holdets årsnorm 

Eleverne skal her stifte bekendtskab med og begynde arbejdet med at: 

– afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering  

– planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling  

– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

– gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser 

– skriftligt formidle et fagligt område  

Skriftlig aflevering på ca. 2 sider 

Elevens skriftlige produkt, samt egne refleksioner over produktet gemmes i klassenotesbogen 

Læreren melder overvejelser om forløbet tilbage til klassens team  

2. Semester 1.g: 

Formidlings-forløb

 

Dansk og et fag fra et andet fakultet end elevens studieretning 

Der anvendes 4 moduler i hvert fag. 

Der er tilført 1 modul til hvert fag 

 

Eleverne skal fortsætte arbejdet med at: 

 – besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen  

– demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder  

 – skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout  

– mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.  

Skriftlig/mundtlig aflevering 

Lærerne giver skriftlig eller mundtlig feedback.  

Eleven fastholder eget udbytte i logbogsrefleksioner. 

Læreren melder overvejelser om forløbet tilbage til klassens team. 

Forår 1.g:

DHO

 

Placeringen varierer af hensyn til lærere med flere klasser. 

 

Dansk og historie, der indledningsvis har et dansk-historieforløb på min 7 moduler i hvert fag.  Der er tillagt 3 timers fordybelsestid i hvert fag til DA/HI forløbet og tillagt 1 ekstra modul til hvert fag. 

 

Elevernes projekttid: 15 timer i skriveperioden

Eleven skal øve sig i at: 

 – besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen  

– planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag  

– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

– gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser  

 – skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout  

– mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.  

Skriftlig opgave på 5 - 7 sider 

Mundtlig fremlæggelse og samtale om produktet 
 Opgaven læses af lærerne, der udarbejder en række spørgsmål til brug ved den mundtlige fremlæggelse.  

Inden den mundtlige prøve drøfter de to lærere kort hvilke spørgsmål, der er relevante at stille til de enkelte opgaver. Denne drøftelse kan ske mundtligt eller skriftligt. 

Der gives en samlet karakter for opgave og mundtlig fremlæggelse. Eleven får ikke skriftlige rettelser tilbage. 

Der gives mundtlig feedback til eleven, der fastholder dette fx ved at optage feedbacken og efterfølgende nedskrive egne refleksioner over forløbet. 

 

2g

Placering 

Fag 

Moduler, fordybelsestid, ekstra tilførte moduler 

SRP-faglige mål

 

Produkt 

Evaluering 

2.g, 1. semester

Innovation

 

Placeres af administrationen i uge 50 

2 fag

Teamet indgiver ønske om andet fag 

 

 

Der anvendes 5 moduler fra hvert fag. 

2 ekstra moduler tilført holdets årsnorm. 

Eleverne skal fortsat trænes i de allerede nævnte faglige mål, men skal i dette forløb have særlig fokus på at kunne: 

- udvise handlekraft og foretagsomhed.  

- udvise mod og lære af egne og andres fejl 

- undersøge et problem 

- undersøge og vurdere behov for en innovativ løsning 

- planlægge og udvikle en innovativ løsning som svar på et konkret problem, således at der er overensstemmelse mellem problem og løsning 

- udvikle og vurdere innovative løsningsforslag, som en SRP

 

Elevens logbogsoptegnelser over den innovative proces. 

+ 

Skriftlig eller mundtlig formidling af en innovativ løsning 

Elevens logbogsoptegnelser og refleksioner gemmes i klassenotesbogen 

 

Lærerne melder overvejelser om forløbet tilbage til klassens team  

Forår 2.g 

SRO

2 st.retn. fag + 1 andet fag 

Der anvendes 6 moduler fra hvert fag til SRO-forløbet forud for skriveperioden

 

Elevernes projekttid: 15 timer i skriveperioden

 

Eleverne skal fortsat trænes i de allerede nævnte faglige mål, men skal i dette forløb have særlig fokus på at kunne: 

– afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling 

- gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling 

– skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout  

– mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom. 

Hvis SRO-en omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.   

Skriftlig opgave på 6 - 8 sider 

 

Mundtlig fremlæggelse og samtale om produktet 

Opgaven læses af lærerne, der udarbejder en række spørgsmål til brug ved den mundtlige fremlæggelse.  

Inden den mundtlige fremlæggelse drøfter de to lærere kort hvilke spørgsmål, der er relevante at stille til de enkelte opgaver. Denne drøftelse kan ske mundtligt eller skriftligt. 

 

Der gives en samlet karakter for opgave og mundtlig fremlæggelse. Eleven får ikke skriftlige rettelser tilbage. 

 

Der gives mundtlig feedback til eleven, der fastholder dette fx ved at optage feedbacken og efterfølgende nedskrive egne refleksioner over forløbet. 

 

3g

Placering 

Fag 

Moduler, fordybelsestid, ekstra tilførte moduler 

SRP faglige mål: 

 

Produkt 

Evaluering 

December 3.g 

Alle 

Teamopgave.

 

Herudover udvælger faggrupper en eller flere repræsentant til "cafe" i 2 moduler. 

Eleverne skal forberede arbejdet med SRP og indlede arbejdet med at: 

 

– afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling 

– planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag  

– udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 

– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

– gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling 

 

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag 

Problemformulering til aflevering før lærerne udformer opgaveformulering 

Ingen af det konkrete produkt, men løbende samtale med vejledere frem mod projektperioden 

Forår 3.g 

SRP

SRP skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Der gives mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. 

Elevernes projekttid: 50 timer

 

Heraf 20 timer til vejledning og andre aktiviteter i forbindelse med projektet med tilstedeværelse af relevante lærere

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne:  

– afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling 

 – besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen  

– planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag  

– demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder  

– udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 

– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

– gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling 

 – skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout  

– mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.  

 

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.  

 

Skriftlig opgave på 15 - 20 sider. 

 

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Præsentationen har en varighed på op til 10 minutter.  

  

Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige eksamination, hvilke områder og problemstillinger i relation til det skriftlige produkt eksaminanden skal uddybe.  

I perioden fra aflevering af det skriftlige produkt og frem til den mundtlige eksamination må vejlederne ikke overfor eleven kommentere studieretningsprojektets skriftlige produkt eller vejlede den enkelte elev i det tilknyttede faglige område.  

 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation omfattende det skriftlige produkt og eksaminandens mundtlige præstation. 

 

 

 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med  udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.