Rettigheder og pligter

Hjemmearbejde


Som elev på SG skal du regne med, at du i gennemsnit skal bruge et par timer pr. dag til at forberede dig til undervisningen. Dette er dog blot et bud på en gennemsnitlig forberedelsestid og ikke en øvre grænse for, hvor stor en lektie, lærerne kan give til en skoledag.

Desuden vil der også være skriftlige hjemmeopgaver, som kræver tid ud over forberedelsen til de enkelte moduler. (se nedenfor: Skriftlige opgaver).


Selv om lærerne tilstræber at fordele hjemmearbejdet jævnt, vil du opleve ret store udsving i omfanget.


Det er vigtigt at lægge mærke til, at lektiemængden nævnt ovenfor er et gennemsnit og dermed ikke er en øvre grænse for, hvor stor en lektie lærerne kan give til en skoledag.


Lærerne stiller de skriftlige opgaver i så god tid inden afleveringsfristen, at du har mulighed for at langtidsplanlægge dit arbejde.


Lærerne koordinerer undervisningen og det skriftlige arbejde bl.a. med henblik på at give dig de bedste muligheder for at forberede dig til undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver rettidigt.


Som elev i gymnasiet skal du møde velforberedt til alle lektioner, og du skal aflevere samtlige skriftlige besvarelser rettidigt.


Du kan læse mere i skolens studie- og ordensregler

 

Skriftlige opgaver

 

En del af det skriftlige arbejde vil foregå på skolen, hvor læreren er til stede og har tilrettelagt arbejdet. Du vil således have mulighed for at få hjælp undervejs til de udfordringer, som ligger i opgaven.


Hjemmearbejdet med de skriftlige opgaver regnes i "fordybelsestid (tidligere "elevtid")" (= forventet timeforbrug til at arbejde med opgaven uden for undervisningstiden) og holdes normalt inden for følgende tidsrammer:


1g/1hf:              max 8 elevtimer pr. uge

2g:                     max 8 elevtimer pr. uge

2hf:                    max 10 elevtimer pr. uge

3g:                     max 12 elevtimer pr. uge

Årsagen til at den ugentlige (hjemme-) fordybelsestid stiger fra første til sidste årgang er, at der i de første årgange er indlagt mere skriftligt arbejde på skolen end i de ældre årgange.

Store skriftlige opgaver (med 4 timers fordybelsestid eller mere) stilles normalt mindst 2 arbejdsuger før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage senest 3 arbejdsuger efter aflevering.

Mindre skriftlige opgaver (med mindre end 4 timers fordybelsestid) stilles mindst 1 uge før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage inden en ny opgave afleveres, dog senest 2 arbejdsuger efter aflevering.


Omfang og art af rettelser/kommentering afhænger bl.a. af evt. omlægning af rettetid til vejledning.


Hvis ovenstående retningslinjer undtagelsesvis ikke kan efterleves, fx af pædagogiske hensyn, aftaler læreren og klassen en anden for alle parter tilfredsstillende tidsramme.


Ved manglende aflevering af skriftlig opgave kan du blive henvist til at skrive denne i studiecafeen, som pt. afvikles tirsdag og torsdag  eftermiddag.

Snyd med skriftlige opgaver

 

Snyd accepteres under ingen omstændigheder!
Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig. Konsekvenserne af snyd er beskrevet i studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside.

Lektier

Lektier der indskrives i Lectio, skal være givet senest kl. 16:00 dagen inden, og senest fredag kl. 16:00 for den efterfølgende mandag.

Evaluering af undervisningen

Evalueringerne giver lærere og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen.


Undervisningen evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag – dog mindst to gange om året.


Undervisningen evalueres skriftligt og anonymt i SG’s fælles spørgeskema mindst én gang om året. (I nov/dec i afsluttende fag og i jan/feb i fag der fortsættes efterfølgende skoleår).


Når der er gennemført en evaluering, drøfter læreren og eleverne laver på dette grundlag i fællesskab en handlingsplan


Regler for brug af egen computer i undervisningstiden

Udgangspunktet er, at din computer skal være til gavn for dig selv - og ikke til ulempe for din og andres læring. Derfor gælder følgende regler for brug af din computer i undervisningslektionerne:


Din computer må udelukkende anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne – med mindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må derfor ikke være åbne, medmindre det indgår som en del af undervisningen. Du må altså ikke være på sociale medier såsom Facebook, Youtube og lign. eller have spil-programmer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen er helt uacceptabel. Du forstyrrer både dig selv, dine kammerater og læreren og dermed undervisningen.


Læreren kan suverænt bestemme, at alle eller nogle computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid. Du skal derfor hver dag medbringe papir og skriveredskab. At tage noter på computeren er ikke en ret.


Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, om du på din computer overtræder reglerne.

Fotografering og videooptagelser

Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra de gymnasiet og de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder også i forbindelse med fester og cafeer.


Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke.

I forbindelse med din skolegang på Svendborg Gymnasium, kan der blive taget situationsbilleder i forskellige sammenhænge som bruges til skolens hjemmeside og intranet. I skolens interesse kan disse bruges ved behov.

 
Konsekvenserne ved overtrædelse er beskrevet i studie- og ordensreglerne

Opbevaring af personoplysninger

Svendborg Gymnasium opbevarer oplysninger om dig som elev, der har betydning for din skolegang på skolen. Oplysningerne er indsamlet fra optagelse.dk, når du søger om optagelse hos os.

Vores studieadministrative system Lectio indeholder navn, adresse, cpr.nr., fag, og skoleforløb. I tilfælde af særlige forhold, opbevarer vi hvad der er nødvendigt for at kunne sagsbehandle. Du kan til enhver tid bede om at få ændret, slettet eller berigtiget dine oplysninger. Bemærk dog; da vi er en offentlig institution er det ikke alle data man kan frasige sig at vi behandler.