Rettigheder og pligter

Hjemmearbejde


Som elev på SG skal du regne med, at du i gennemsnit skal bruge et par timer pr. dag til at forberede dig til undervisningen. Dette er dog blot et bud på en gennemsnitlig forberedelsestid og ikke en øvre grænse for, hvor stor en lektie, lærerne kan give til en skoledag.

Desuden vil der også være skriftlige hjemmeopgaver, som kræver tid ud over forberedelsen til de enkelte moduler. (se nedenfor: Skriftlige opgaver).

Selv om lærerne tilstræber at fordele hjemmearbejdet jævnt, vil du opleve ret store udsving i omfanget.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at lektiemængden nævnt ovenfor er et gennemsnit og dermed ikke er en øvre grænse for, hvor stor en lektie lærerne kan give til en skoledag.

Lærerne stiller de skriftlige opgaver i så god tid inden afleveringsfristen, at du har mulighed for at langtidsplanlægge dit arbejde.

Lærerne koordinerer undervisningen og det skriftlige arbejde bl.a. med henblik på at give dig de bedste muligheder for at forberede dig til undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver rettidigt.

Som elev i gymnasiet skal du møde velforberedt til alle lektioner, og du skal aflevere samtlige skriftlige besvarelser rettidigt.

Du kan læse mere i skolens studie- og ordensregler

 

Skriftlige opgaver

 

Hjemmearbejdet med de skriftlige opgaver regnes i "fordybelsestid (tidligere 'elevtid')" (= forventet timeforbrug til at arbejde med opgaven uden for undervisningstiden) og holdes normalt inden for følgende tidsrammer:

HF: max 12 timer pr. uge
STX: max 14 timer pr. uge

Store skriftlige opgaver (med 4 timers fordybelsestid eller mere) stilles normalt mindst 2 arbejdsuger før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage senest 3 arbejdsuger efter aflevering.

Mindre skriftlige opgaver (med mindre end 4 timers fordybelsestid) stilles mindst 1 uge før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage inden en ny opgave afleveres, dog senest 2 arbejdsuger efter aflevering.

Omfang og art af rettelser/kommentering afhænger af det pædagogiske fokus i opgaven. Hvis ovenstående retningslinjer undtagelsesvis ikke kan efterleves, fx af pædagogiske hensyn, aftaler læreren og klassen en anden for alle parter tilfredsstillende tidsramme.

Snyd med skriftlige opgaver

 

Snyd accepteres under ingen omstændigheder!
Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig.
Konsekvenserne af snyd er beskrevet i studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside.

Lektier


Lektier indskrives i Lectio og skal være givet senest kl. 16:00 dagen inden, og senest fredag kl. 16:00 for den efterfølgende mandag.

Evaluering af undervisningen


Evalueringerne giver lærere og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen.

Undervisningen evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag – dog mindst to gange om året.

Undervisningen evalueres ved hjælp af en af de på SG fastlagte evalueringsformer mindst én gang om året.

Uanset evalueringsform indgår en fælles drøftelse mellem elever og lærer, og evalueringens pointer fastholdes i en skriftlig konklusion, som lægges i klassenotesbogen.

Regler for brug af egen computer i undervisningstiden


Udgangspunktet er, at din computer skal være til gavn for din læring - og ikke til ulempe for din og andres læring. Derfor gælder følgende regler for brug af skærme i undervisningslektionerne:

Din computer må udelukkende anvendes til fagligt arbejde i timerne – med mindre læreren har givet tilladelse til andet. Programmer, som ikke er relevante for undervisningen, må derfor ikke være åbne, Du må altså ikke være på sociale medier såsom Instagram, Facebook, Youtube og lign. eller have spil-programmer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for
undervisningen, er helt uacceptabel. Du forstyrrer både dig selv, dine kammerater og læreren og dermed undervisningen.

Læreren kan suverænt bestemme, at alle eller nogle computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid. Du skal derfor hver dag medbringe papir og skriveredskab. At tage noter på computeren er ikke en ret.

Mobiltelefoner skal placeres i telefonrammen, som står på katederet, så du ikke bliver forstyrret af den i undervisningen.

Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, om du på din computer overtræder reglerne. Hvis henstillinger fra læreren om at følge ovenstående regler ikke følges, har læreren ret til at inddrage såvel computer som mobil i op til et døgn.

Fotografering og videooptagelser

 

Lyd, billeder og film må ikke optages på Svendborg Gymnasium uden forudgående accept fra de involverede, og må ligeledes ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende. Dette gælder også i forbindelse med fester og caféer.

Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke.

 
Konsekvenserne ved overtrædelse er beskrevet i studie- og ordensreglerne

Opbevaring af personoplysninger


Svendborg Gymnasium opbevarer oplysninger om dig som elev, der har betydning for din skolegang på skolen. Oplysningerne er indsamlet fra optagelse.dk, når du søger om optagelse hos os.

Vores studieadministrative system Lectio indeholder navn, adresse, cpr.nr., fag, og skoleforløb. I tilfælde af særlige forhold, opbevarer vi hvad der er nødvendigt for at kunne sagsbehandle. Du kan til enhver tid bede om at få ændret, slettet eller berigtiget dine oplysninger. Bemærk dog; da vi er en offentlig institution er det ikke alle data man kan frasige sig at vi behandler.