Løbende evalueringer i fagene

​​​​Undervisningen:

I alle fagenes læreplaner er der fra ministeriets side krav om at læreren evaluerer med sit hold efter hvert større forløb. Evalueringsformen er ikke angivet.

Fra Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser:

§ 20. Den interne evaluering efter lovens § 28, stk. 3, omfatter blandt andet særskilt evaluering af alle større projekter, som eleven deltager i udarbejdelsen af.

Stk. 2. Den interne evaluering omfatter ligeledes elevens skriftlige arbejde, herunder jævnlige tilbagemeldinger om elevens standpunkt ved skriftligt arbejde og en uddybet evaluering af opgavebesvarelsernes styrker og svagheder.

§ 21. Institutionen evaluerer elevens faglige standpunkt blandt andet ved brug af standpunktskarakterer og interne prøvekarakterer.

Stk. 2. En standpunktskarakter udtrykker graden af elevens opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives. En intern prøvekarakter udtrykker graden af opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave.

 

På SG et det obligatorisk at anvende nedenstående skriftlige anonyme evaluering af hvert fag som minimum én gang om året:

- i fag som afsluttes i det indeværende skoleår evalueres i efteråret: okt-nov måned

- i fag som fortsættes ud over indeværende skoleår evalueres i foråret: jan-feb måned

Evalueringen er et redskab til refleksion over egen praksis for såvel lærer som elever og skal give disse et fælles udgangspunkt for drøftelse af arbejdet i fagets moduler. Denne drøftelse skal danne grundlag for en handleplan for det videre arbejde i fagets moduler. Evalueringen er således et understøttende element i såvel organisering af som deltagelse i fagets aktiviteter.

Evalueringsskabelonen findes på Lectio: Spørgeskema > opret spørgeskema > (opret v.hj.a. skabelon fra egen skole) > SG obligatorisk undervisningsevaluering åå/åå

Se spørgerammen her

Studiemiljøet i klassen:


Forud for efterårets rådgivningsmøder gennemfører klasselæreren en skriftlig anonym evaluering af studiemiljøet/arbejdsforholdene i klassen, som går på tværs af fagene.

Formålet med denne evaluering er at skabe et overordnet billede af elevernes arbejdsdag, som kan danne basis for klasselærerens og elevernes fælles drøftelse af arbejdsmiljøet i klassen. Evalueringen er et arbejdsredskab for teamet i deres overvejelser om fælles indsatser i klassen og overordnet tilrettelæggelse af undervisningen.

Evalueringsskabelon findes på O365 på hver klasses side.

Se spørgerammen her

 

Rektors årlige evaluering i afgangsklasserne

Hvert år, når eksamentiden nærmer sig, besøger rektor alle afgangsklasserne for at høre om deres oplevelser og vurderinger af deres samlede skoleforløb på Svendborg Gymnasium. Samtalerne er åbne for de emner, som eleverne finder relevante og vigtige at kommentere, men som udgangspunkt fokuseres samtalerne om en spørgeramme udstukket af rektor.

Se spørgerammen her