Faggrupper

Formålet med faggruppens arbejde er at bidrage til skolens, fagets såvel som den enkelte lærers pædagogiske og didaktiske udvikling. Den ressource der ligger i det kollegiale læringsfælleskab i faggrupperne ønskes samtænkt med skolens overordnede mål.

Faggrupperepræsentant vælges í den enkelte faggruppe for 2 år
Der afholdes mindst 1 årlig GRUS. Dagsorden fastlægges i dialog med faggruppen, en leder og en PFK’er (Pædagogisk Faglig Koordinator) Hovedvægten er på faggruppens didaktiske udviklingsarbejde.
Desuden holder leder og PFK’er møde(r) med fagrepræsentanter for nedennævnte 4 hovedområder, hvor formålet er at lade faggruppernes didaktiske udviklingsarbejde inspirere hinanden på tværs af de enkelte faggrupper

 

Fag

Fag

Fag

Fag

Biologi

Samfundsfag

Billedkunst

Engelsk

Bioteknologi

Historie

Design

Spansk

Kemi

Dansk

Musik

Tysk

Fysik

Religion

Drama

Fransk

Astronomi

Oldtidskundskab

Mediefag

Latin

Naturgeografi

Psykologi

Idræt

 

Matematik

Filosofi

 

 

Informatik

Erhvervsøkonomi

 

 

 

Innovation

 

 

 

 

Rammer for samarbejdet med ledelsen

 

August

Faggruppen sender deres overvejelser om indsatsområder, muligheder og udfordringer i faget til rektor

Oktober

Møder i ovennævnte 4 hovedområder hvor faggruppernes indsatser præsenteres og kommenteres

Efterår – forår

Arbejdet i faggrupperne

Februar/marts

GRUS med fremlæggelser og drøftelser af faggruppernes arbejde

Maj

Evaluering om årets arbejde mhp det videre arbejde det kommende år

 

 

Faggrupper og fagrepræsentanter på Svendborg Gymnasium
Faggruppens opgaver er f.eks.:

 • Fagdidaktisk udvikling
 • Skiftende didaktisk fokus afstemmes med skolens indsatsområder med afsæt i de faglige mål og kernestof fra læreplanen - både i fagets mundtlige og skriftlige dimension. Som en del af det fagdidaktiske fokus skal faggruppen holde sig opdateret om udviklingen i faget.
 • Videndeling i faggruppen
  Faggruppen skal organisere og praktisere videndeling, fx om didaktisering og organisering af undervisningsforløb, opgavetyper og kompetenceudvikling.
 • Tilrettelæggelse af grundforløb med tydelige læringsmål
  I faggrupper med grundforløb planlægges et fælles grundforløb med tydelige læringsmål.
 • Udvikling og aftaler om forløb
  Det kan aftales i faggruppen i hvilket omfang og hvordan, der kan arbejdes med fælles udviklingsforløb.
 • Valg af undervisningsmateriale/prøveformer
  Faggruppen skal træffe beslutninger om indkøb af fx bøger, it-programmer, prøveformer o. lign. Faggruppen træffer herunder beslutninger om indhold og form på eksamenskurser og brug af opgavesæt.
 • Drøftelse af faglige præstationer
  Faggruppen sparrer om at udvikle gode strategier for formativ og summativ evaluering for at understøtte elevernes læring.
 • Toning af faget i forskellige studieretninger
  Der er krav om fagligt samspil og dermed fokus på toningselementet i fagene, og faggrupperne vil derfor også arbejde med fagets muligheder for fagligt samspil, herunder fagets rolle og muligheder i de enkelte SRP forløb samt det afsluttende SRP-eksamens forløb.

  

Rammer for faggruppens arbejde

 • Alle undervisere skal deltage i faggruppearbejdet. Afbud til møderne skal gives til fagrepræsentanten.
 • Det forventes, at en faggruppe har mindst 2 møder (à 1-2 timer) pr. semester. Møderne i store og mellemstore faggrupper skemalægges af ledelsen, typisk i tidsrummet 15.30 -16.30. Små̊ faggrupper planlægger selv møderne eller man kan bede skemaadministrationen om det.
 • Formålet med faggruppemøderne er at planlægge og uddelegere opgaver til faggruppearbejdet mellem møderne.
 • Efter aftale mellem fagrepræsentanten og en ledelsesrepræsentant kan en faggruppe få skemalagt en halv dag hvert semester til faggruppearbejde, fx til skolebaseret kompetenceudvikling eller arbejde med en af faggruppens prioriterede arbejds-/udviklingsopgaver.

Fagrepræsentantens arbejdsopgaver:

 • Er faggruppens bindeled til ledelsen samt skolens administration.
 • Er i dialog med ledelsen om udviklingen i faget og hvordan dette hænger sammen med skolens overordnede mål.
 • Tager initiativ til at udviklingen i faget på skolen er koordineret med den nationale udvikling, bl.a. ved at være orienteret om ministeriets indsatsområder og deltage i FIP kurser.
 • Indkalder til og afholder faggruppemøder, udarbejder dagsorden og sørger for, at der tages referat.
 • Organiserer den systematiske pædagogiske og didaktiske videndeling i faggruppen.
 • Er i dialog med de øvrige fagrepræsentanter om udvikling af samarbejder på tværs af fagene med fokus på samarbejde mellem studieretningsfag.
 • Er fagets repræsentant ved ansættelsessamtaler og velkomstmøder for nyansatte

 

Fagrepræsentanten skal i dialog med økonomi- og administrationschefen

 

 • Sikre at faget har en flerårig strategi for investering i undervisningsmateriale
 • Sørge for at fagets budget overholdes
 • Bestille bøger og andet materiale hjem til faget og faggruppen
 • Attestere de regninger, der skal betales af faget
 • Søge eventuelle særbevillinger

 

 

Fagrepræsentanten har et ansvar for fagets undervisningsmaterialer

 

 • For fagets samling og enkelteksemplarer
 • For fagets bogsamling i bogdepotet
 • Skal koordinere bestillingen af bøger og materialer til klasser og hold
 • Skal samarbejde med bogdepotet om fagets bøger og undervisningsmaterialer