Hanne Kej Grube [HG]
Hanne Kej Grube [HG]
Lektor
Dansk, Idræt
hg@svendborg-gym.dk
Hanne Kjeldsen Rolighed [HR]
Hanne Kjeldsen Rolighed [HR]
Lektor
Engelsk, Idræt
hr@svendborg-gym.dk
Helle Lystrup Lolck [HEL]
Helle Lystrup Lolck [HEL]
Lektor
Dansk, Engelsk
hel@svendborg-gym.dk
Jacob Snogdal [JSN]
Jacob Snogdal [JSN]
Adjunkt
Idræt, Samfundsfag
jsn@svendborg-gym.dk
Janne Flensted Laursen [JF]
Janne Flensted Laursen [JF]
Lektor
Engelsk, Læsevejleder, Oldtidskundskab
jf@svendborg-gym.dk
Jannie Lene Wilsted [JW]
Jannie Lene Wilsted [JW]
Lektor
Dansk, Idræt, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant
jw@svendborg-gym.dk
Jens Christian Rasmussen [JC]
Jens Christian Rasmussen [JC]
Lektor
Biotek, Kemi, Matematik
jc@svendborg-gym.dk
Jesper Brokmose [JB]
Jesper Brokmose [JB]
Lektor
Idræt, Samfundsfag
jb@svendborg-gym.dk
Jesper Schaarup [JS]
Jesper Schaarup [JS]
Lektor
Musik, Tysk
js@svendborg-gym.dk
Johannes Markvardsen [JOM]
Johannes Markvardsen [JOM]
Pædagogisk faglig koordinator
Idræt, Matematik
jom@svendborg-gym.dk
John Larsen [JO]
John Larsen [JO]
Lektor
Dansk, Filosofi, Samfundsfag
jo@svendborg-gym.dk
Julie La Cour Østberg [JA]
Julie La Cour Østberg [JA]
Lektor
Idræt, Psykologi
ja@svendborg-gym.dk
Julie Møller Madsen [JMM]
Julie Møller Madsen [JMM]
Adjunkt
Biologi
jmm@svendborg-gym.dk
Jørgen Dinesen [DI]
Jørgen Dinesen [DI]
Lektor
Biotek, Idræt, Kemi
di@svendborg-gym.dk
Klaus Grube Jørgensen [KL]
Klaus Grube Jørgensen [KL]
Lektor
Historie, Samfundsfag
kl@svendborg-gym.dk
Kristian Nielsen [KNI]
Kristian Nielsen [KNI]
Adjunkt
Engelsk
kni@svendborg-gym.dk
Kristina Knappe [KK]
Kristina Knappe [KK]
Lektor
Dansk, Spansk
kk@svendborg-gym.dk
Kristine Rasmussen [KR]
Kristine Rasmussen [KR]
Lektor
Dansk, Religion
kr@svendborg-gym.dk
Lars Lundgaard [LLU]
Lars Lundgaard [LLU]
Lektor
Historie, Samfundsfag
llu@svendborg-gym.dk
Lars Tvetene Ernst [LE]
Lars Tvetene Ernst [LE]
Lektor
Datavejleder, Historie, Russisk
le@svendborg-gym.dk